Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

Список статей / Створення навчальних програм на основі аналізу ринку праці

Провідним напрямком підготовки кваліфікованих робітників в Державному навчальному закладі «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій» є поліграфічний. Якість професійної підготовки фахівців будь-якого профілю залежить від ступеню обґрунтованості трьох основних вузлів-завдань: цілі навчання (для чого вчити), змісту навчання (чого та чому вчити) і принципів організації навчального процесу (як вчити). Поряд з цим, процес підготовки фахівця має враховувати вимоги роботодавців — замовників кадрів.

Перехід до ринку принципово змінив структуру видавничо-поліграфічного комплексу. У сучасних умовах видавничо-поліграфічна галузь давно перетворилася на потужну галузь економіки і є однією з провідних галузей, що забезпечують інформаційну безпеку будь-якої розвиненої держави. На зламі століть техніка і технологія галузі зазнала значних якісних змін. Більшість підприємств галузі почали впроваджувати комп’ютерну техніку, принципово нове обладнання і матеріали. Широке впровадження цифрових технологій сприяло інтеграції видавничих і поліграфічних процесів, створенню настільних видавничо-поліграфічних систем. Сьогодні більшу частину галузі складають малі та середні підприємства недержавної форми власності. Ринок змінив не лише професії та економічне становище працівників, але й самі трудові відносини. Навіть невеликі підприємства диктують нові вимоги до фахівця. У сучасних умовах все актуальнішою стає теза, що в економіці стратегічно важливим чинником є не сам капітал, а кваліфіковані працівники з їх духовно-особистісною сутністю, пізнавальною, ціннісною (особисте відношення до всього засвоєного), праксеологічною (діяльнісною) спрямованістю. В малому бізнесі ставлення до працівника визначається новими цілями і завданнями, бо він уже не просто чинник виробництва, а ще й джерело прибутку.

З метою прогнозування потреб видавничо-поліграфічної галузі в кадрах було проведено анкетування працівників поліграфічних підприємств Дніпропетровщини. Питання в анкетах були підібрані так, щоб дізнатися про вимоги роботодавців до працівників та дослідити стан підготовки кадрів у ДНЗ «МВПУ ПІТ». Здійснений аналіз досліджень дав змогу виявити «оголені проблеми» і важливі напрями, які з різних причин досі не знаходилися в полі зору педагогічних працівників ПТНЗ. На думку більшості керівників малих і середніх підприємств поліграфічної галузі, працівники повинні мати більш тісну функціональну залежність, спрямовану на те, щоб швидко та високоякісно виконати замовлення і максимально задовольнити потреби клієнтів. Такі вимоги потребують від кваліфікованих робітників складних інтегрованих знань та вмінь з різних технологічних циклів виготовлення поліграфічної продукції, знань та вмінь застосовувати інноваційні виробничі технології у професійній діяльності.

У зв’язку з цим потребує переоцінки й уточнення сприйняття самими учнями мети навчання. Важливою педагогічною умовою процесу підготовки майбутніх фахівців є те, щоб кожен учень ще на початку навчання усвідомив для себе ближні та дальні цілі. На нашу думку, ціль навчання — це усвідомлення учнем, якою діяльністю він має оволодіти на різних етапах навчання. Ціль навчання спрямовує діяльність особи на досягнення кінцевого результату — оволодіння висококваліфікованими уміннями й навичками практичних дій і відповідними знаннями. Високопрофесійні дії завжди виконуються усвідомлено. Саме на цій підставі педагогічними працівниками ДНЗ «МВПУПІТ» виокремлено педагогічну умову — усвідомлення учнями ПТНЗ значущості вивчення інноваційних виробничих технологій у поліграфічній галузі. Відтак цілі професійної підготовки майбутніх поліграфістів трансформуються у цілі дисциплін, які, в свою чергу, відображаються в конкретних навчальних програмах

Зміна цільової орієнтації навчально-виховного процесу призвела до необхідності розробки та впровадження в робочий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників з професії «Друкар офсетного плоского друкування» предмета за вибором — «Інноваційні виробничі технології на сучасному поліграфічному підприємстві».

«Інноваційні виробничі технології на сучасному поліграфічному підприємстві» — логічне продовження усіх професійно спрямованих предметів з фахової підготовки поліграфістів. Зміст предмета спрямовано на засвоєння: знань з основних об’єктів виробничих інновацій у поліграфічній галузі; навичок у галузі інформаційного обміну; уміння мислити; фундаментальних знань у галузі поліграфії (знання властивостей сучасних поліграфічних матеріалів і розуміння їхнього вмілого використання в технологічних процесах; знання і розуміння основних інноваційних процесів друку); знань з організаційних систем; навичок міжособистісних відносин.

Метою навчального предмета є створення системи підтримки випускників ПТНЗ та формування кваліфікованих кадрів, здатних до застосування наукоємних, інформаційних, інноваційних виробничих технологій, конкурентоспроможних на ринку праці.

З досвіду роботи маємо зазначити, що розробка навчальних програм на основі аналізу ринку праці має ряд переваг, які позитивно впливають на внутрішнє середовище ПТНЗ, формування особистої конкурентноздатності випускника навчального закладу. По-перше, з’являється високий ступінь поінформованості навчального закладу про ситуацію на ринку праці. По-друге, методична робота набуває цілеспрямованості та доцільності. По-третє, збільшується мотивація викладачів на підвищення власної кваліфікації через рефлексію педагогічної діяльності, стажування в умовах сучасного виробництва та перегляд методів навчання. Системно оновлюється та поповнюється навчально-матеріальна база за рахунок придбання та розробки власними силами сучасних засобів навчання. Підвищується зацікавленість та готовність роботодавця вкладати кошти в підготовку для нього ж висококваліфікованих фахівців. Поряд з цим, зміст професійної освіти стає гнучким, легко та швидко реагуючим на будь-які зміни зовнішнього середовища.

Разом з тим, при розробці навчальних програм відповідно до вимог ринку праці, можуть виникнути такі проблеми: організаційні, які полягають у неготовності адміністрації ПТНЗ та педагогічних працівників до науково-дослідної діяльності; складнощі, які пов’язані з необхідністю оволодіння методикою аналізу ринку праці і формування на його основі відповідних методичних рекомендацій; складнощі в обґрунтуванні розходжень між вимогами до моделі випускника ПТНЗ відповідно до ОКХ та рівнем сформованості соціально-професійних компетенцій за вимогою роботодавців; недостатня кількість засобів на розробку навчальних і контрольних матеріалів нового покоління, в тому числі на основі сучасних інформаційних і комунікаційних технологій; слабка методична підтримка та практична допомога педагогічним працівникам ПТНЗ від вищестоящих структурних підрозділів в оволодінні прогресивним вітчизняним та міжнародним досвідом; недостатній зворотній зв’язок із соціальними партнерами та роботодавцями.

Отже, розробка навчальних програм на основі аналізу ринку праці в кваліфікованих кадрах дає можливість підняти конкурентноздатність випускника ПТНЗ. При цьому, сам навчальний заклад, в свою чергу, має корінним чином оновити зміст і методи навчання, сформувати сучасний механізм управління навчальним процесом з врахуванням змін зовнішнього середовища, що в свою чергу надасть більшої самостійності в формуванні єдиного освітнього простору ПТНЗ.

Заступник директора О. П. Юденкова

Список статей