Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

Список статей / Досвід використання віртуальних соціальних мереж в освітньому процесі Міжрегіонального Вищого Професіи?ного Училища з Поліграфіі? та Інформаціи?них Технологіи?

Швидкий розвиток інформатизації в освіті викликає об’єктивну необхідність підвищення ефективності інформаційного освітнього середовища (ІОС). Особлива роль у цьому напрямку відводиться становленню та розвитку електронної педагогіки, яка за своєю суттю є новою педагогікою та має значні відмінності від традиційної. Поява нових засобів і технологій зберігання, відтворення і передавання інформації робить можливою реалізацію якісно нових підходів до форм і способів подання навчального матеріалу.

Поняття «електронна педагогіка» необхідним чином пов’язане з поняттям «навчальне середовище», оскільки система навчально-виховних впливів реалізується у певним чином організованому середовищі, однією з системоутворюючих складових якого є електронні засоби навчання, інформаційно-комунікаційні технології [8].

Отже, існує необхідність глибоких педагогічних досліджень впливів інформатизації суспільства на людську свідомість, здатності учнівської молоді до сприйняття й інтерпретації інформації, до інтерперсональної комунікації. Результати цих досліджень повинні обов’язково враховуватися при проектуванні віртуального інформаційно-освітнього простору як чиннику створення навчального середовища. В умовах інформаційного суспільства ширшою стає мережа соціальних сервісів і як результат поширення віртуальних освітніх, навчальних і соціальних мереж, які об’єднують людей навколо спільних інтересів або цінностей, утворюючи певну соціальну групу користувачів та задовольняючи їх потреби.

Зарубіжні й вітчизняні дослідники приділяють увагу проблематиці застосування соціальних мереж в освітньому процесі. Так, наприклад, у роботах Галицької І.Д., Остапенко М. А., Литвинової С. Г. обґрунтовано питання використання освітніх віртуальних спільнот педагогічними працівниками закладів освіти з метою обміну досвідом. Такі науковці, як Деркач Т. М., Гуревич Р. С., Дорошенко Ю. О., Патаракін Е. Д., Яцишин А. В. розглядають можливості впровадження віртуальних соціальних мереж у освітній процес з метою надання різних освітніх послуг.

Метою даного дослідження є аналіз можливостей та шляхів застосування віртуальних соціальних мереж для потреб закладів професійної (професійно-технічної) освіти, інформатизації освітнього середовища на прикладі діяльності ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій» (далі — ДНЗ «МВПУПІТ»).

Провідну роль у впровадженні інформаційно-комунікаційних технологій в освітню сферу відіграв Закон України «Про Національну програму інформатизації» від 13.09.2001р. No 74/98-ВР [11], в рамках якого було реалізовано кілька проектів інформатизації навчальних закладів України. Так, наприклад, для ДНЗ «МВПУПІТ» було здійснено комплексну поставку комп’ютерного кабінету з відповідним ліцензованим програмним забезпеченням та мультимедійну лабораторію для кабінету математики з відповідними електронними програмними засобами навчання. Важливе значення у виборі напрямів і завдань розвитку навчання за допомогою Інтернет і мультимедіа (дистанційного) в Україні у дійсний час відіграє «Положення про дистанційне навчання», затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 No 466. У ДНЗ «МВПУПІТ» відповідно до рішення педагогічної ради від 30.08.2016 р. (протокол No 1) розпочато впровадження технологій дистанційної освіти, а також здійснено перехід на новий етап формування єдиного інформаційного освітнього середовища.

Єдине інформаційне освітнє середовище в ДНЗ «МВПУПІТ» (ЄІОС) — це програмно-телекомунікаційне середовище, що має забезпечувати активну інтеграцію інформаційних технологій в освітній процес та створює належні умови для формування в учнів інформаційно-комунікаційної компетенції.

Цілі створення ЄІОС тісно пов’язані з основними цілями діяльності закладу професійної (професійно-технічної) освіти. Все це відтворюється і в нових вимогах до сучасного закладу П(ПТ)О:

— оновлення змісту професійної (професійно-технічної) освіти, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес;
— активні форми навчальної діяльності;
— інноваційні форми організації освітнього процесу, у тому числі проектна, дослідна, дистанційна форма навчання, індивідуалізація;
— нова роль викладача та майстра виробничого навчання в ПТНЗ;
— освітнє середовище, у тому числі школа інформатизації, що охоплює: цифрові навчальні інструменти та електронні цифрові сховища робіт учнів та викладачів тощо;
— нові підходи до управління ПТНЗ;

Відповідно до наказу директора ДНЗ «МВПУПІТ» від 30.08.2017 No 234 (на виконання рішення педагогічної ради, протокол No 1 від 30.08.2017) діяльність усіх методичних комісій зосереджено у напрямку реалізації завдань над єдиною методичною проблемою закладу П(ПТ)О — «Створення, функціонування та розвиток єдиного інформаційного освітнього середовища в контексті професійної підготовки майбутніх фахівців для різних галузей економіки через розгортання сервісних платформ та мережевих технологій».

Основними складовими єдиного інформаційного освітнього середовища ПТНЗ є: технічні ресурси — до них належать кабінети інформатики та комп’ютерні лабораторії, предметні та спеціальні кабінети, програмне забезпечення, обладнання для передавання інформації на відстані; кадрові ресурси (інтелектуальна складова), яка враховує: загальний професійний рівень педагогічного колективу; пріоритети навчального процесу; бажання підвищувати кваліфікацію та власний педагогічний потенціал; навчально- методичні ресурси (інформаційна складова): методичні розробки уроків з використанням ІКТ та мультимедійної техніки; мережеві методичні об’єднання викладачів, що дозволяють усім учасникам навчального процесу обмінюватися актуальною інформацією, представляти свої власні методичні напрацювання та використовувати передовий досвід колег, незалежно від місця їх роботи та регіону країни.

Таким чином, правильно організоване ЄІОС закладу П(ПТ)О дозволяє на новому рівні здійснювати диференціацію навчання, підвищує мотивацію учнів, забезпечує наочність будь-якого матеріалу, дозволяє навчати учнів сучасним способам самостійного отримання знань, що є провідною умовою досягнення нової якості професійної освіти. Поряд з цим, варто зазначити, що саме віртуальні соціальні мережі є потужним засобом для підтримки комунікації мільйонів людей в мережі Інтернет.

Cоціальна мережа — соціальна структура, утворена індивідами або організаціями. В якості інтернет-сервісу соцмережа може розглядатися як платформа, за допомогою якої люди можуть здійснювати зв’язок між собою та групування за специфічними інтересами [1].

Стрімкий розвиток веб-технологій та їх вплив на сучасне суспільство призвів до зміни традиційних сфер комунікації. Інтернет-простір став майданчиком для безбар’єрного передавання та обміну інформацією, знаннями та спілкування людей з різних місць та країн.

Соціальні мережі є надзвичайно популярними серед молоді. Так, у вересні 2017 року Gemius Global (консалтингова компания, що спеціалізується на професійних маркетингових дослідженнях) провела опитування користувачів соціальних мереж. Дослідження здійснювалося відповідно до міжнародного кодексу ICC/ESOMAR. Було з’ясовано, що близько семи з десяти українців (серед інтернет-користувачів) використовували соціальні мережі протягом місяця. З’ясовано, що останнім часом значно змінився ландшафт соціальних медіа. Facebook українці відвідують найчастіше: трохи більше половини усіх користувачів зайшли в соціальну мережу з ПК принаймні один раз на місяць (52% всієї аудиторії, 10,1 млн. користувачів, вересень 2017 року); Instagram (13%, 2,5 млн.), Twitter (8%, 1,6 млн.). Рейтинг соціальної мережі Вконтакті суттєво змінився (знизився), що стало результатом підписаного у травні 2017 р. Президентом України указу No133/2017, відповідно до якого мобільні оператори та Інтернет-провайдери обмежили доступ до низки російських сайтів (VK. com, Yandex. ru, OK. ru, Mail. ru). Facebook вийшов на перше місце і утримує свою позицію досі. В червні 2017 року до соціальної мережі приєдналось рекордне число користувачів — 56% усієї інтернет- аудиторії [10].

У контексті нашого експерименту, а саме використання віртуальних соціальних мереж в освітніх та виховних цілях, пропонуємо виокремити поняття «віртуальна соціальна мережа» як платформу, онлайн-сервіс або веб- сайт, що використовуються для побудови певного навчального середовища, відтворення його результатів та соціальних взаємовідносин у навчальних групах за допомогою Інтернету. Соціальна мережа в Інтернеті — це програмний сервіс, майданчик для взаємодії людей у групі чи різних групах. Віртуальна мережа стосовно до Інтернету є засобом забезпечення сервісів, що пов’язані з установленням зв’язків між його користувачами, а також іншими користувачами та відповідними їх інтересам інформаційними ресурсами, викладеними на сайтах глобальної мережі.

Завданням освітніх соціальних мереж є впровадження сучасних технологій в освіту. За їх допомогою користувачі будуть забезпечені всіма можливим шляхами для взаємодії один з одним — відео, чати, зображення, музика, блоги та інше, зможуть безпечно спілкуватися в Інтернеті між собою, адже профілі у першу чергу учнів, а також батьків, викладачів та адміністрації закладу освіти будуть перевіреними. З іншого боку, батьки, які не завжди мають час відвідувати заклад освіти, щоб дізнатися про стан навчальних досягнень власної дитини, матимуть більше можливостей дізнаватися про її успішність.

Переваги використання соціальних мереж наступні: учень знаходиться в себе удома у своїй звичній обстановці; немає тиску з боку інших учнів і може задати навіть найбезглуздіше питання і при цьому не бути висміяним; можливість роботи безпосередньо з учнем з конкретних незрозумілих питань; можливість створювати свій навчальний контент як учню так і викладачю; зручність для використання Інтернет конференцій, вебинарів, аудіо або відео уроків оскільки учень забезпечений усім необхідним устаткуванням.

Вважаємо, що використання технологій дистанційної освіти в освіті сьогодні вже наповнено іншим сенсом — це використання новітніх телекомунікаційних технологій — Інтернету, мереж тощо. Тобто, дистанційна освіта — це навчання, при якому суб’єкти навчання віддалені один від другого, а саме освітній процес здійснюється при підтримці засобів телекомунікацій.

Вигідна перевага освітніх мережевих спільнот полягає, на нашу думку, в тому, що найбільша увага їх учасників приділяється тому, як вони діляться знаннями одне із одним. Таким чином, запускається механізм самовиховання, який контролюють відповідальні модератори — спеціалісти чи фахівці з тієї чи іншої галузі. Наразі усі інтерактивні проекти ДНЗ «МВПУПІТ» модерує керівник гуртку медіаграмотності, щомає відповідний досвід роботи з інформацією та знання, необхідні для того, аби навчити учнів сприймати, шукати, створювати та фільтрувати медіа-продукти.

Першим проектом, що спрямований на розвиток медіакомпетенції в учнів ПТНЗ, а також реалізації програми національно-патріотичного виховання молоді, є проект «Історичний персонаж». В контексті нашого дослідження під медіакомпетенцією розуміємо реалізацію соціального спілкування в суспільній практиці, тобто здатність розуміти, аналізувати і оцінювати зміст медіа, вміння використовувати медіа під час навчання ідозвілля, бути співтворцем особистого змісту мас-медіа, володіти навичками самопрезентації та спілкування з іншими користувачами медіа і, якщо потрібно, вміти критично оцінювати власну медіаактивність.

Інтерактивна ініціатива діє з 2015 року на базі соціальної мережі «Фейсбук». Проект містить змагальний характер — кожного місяця учасникам, щопредставляють різні навчальні групи, пропонується одна тема, яка стосується історії України або подій сьогодення, що однозначно залишать свій відбиток на державотворчому шляху нашої країни. Тема може стосуватися соціальних реформ, військових потрясінь, культурних звичаїв або наукових відкриттів та обов’язково має національно-патріотичний підтекст. За відведений час учасники готують власні презентації, що можуть включати не лише текстові, але й будь-які медіа-матеріали. Особливо заохочується створення власних медіа-проектів, як-то колажі чи відео ролики, а також проведення досліджень, що ґрунтуються не на «копі-пасті», а на знаходженні важкодоступної інформації, взятті інтерв’ю у компетентних осіб (роботодавців, керівників базових підприємств поліграфічної галузі Дніпропетровщини) тощо. По завершенні кожного етапу конкурсу учні презентують власні дослідження на сторінці у мережі «Фейсбук», де їх можуть обговорювати чи доповнювати інші учасники. Компетентне журі здійснює оцінювання кожного окремого дослідження по ряду критеріїв, виставляє бали, за результатами яких у кінці року обираються три найбільш медіаграмотні групи учнів. Переможців нагороджують розвиваючими подарунками, а також пізнавальними екскурсіями до історичних місць України.

Подібний проект розвиває медіаграмотність учнів одразу укількох напрямках. У першу чергу, учнів заохочують до роботи з інформацією, адже чи не найбільша проблема суспільства глобалізації полягає в тому, що люди сприймають весь інформаційний потік, не фільтруючи та не відсіюючи зайвих даних. По-друге, у ході проекту учні навчаються не лише знаходити інформацію, а й створювати власний медіа-продукт. Врешті-решт, сама тематика проекту спонукає докультивування серед учнівського колективу патріотичних почуттів та обізнаності з історією власної держави. Платформа соціальної мережі відкриває можливості нелише механічного виконання завдань, а й колективного обговорення інформаційних потоків. Таким чином, учні допомагають одне одному ставати більш обізнаними та медіаграмотними.

Поряд з цим, навчальний заклад здійснює реалізацію проекту — «Мережеві освітні технології». Створено віртуальну он-лайн групу «Віртуальна кафедра» (за напрямами роботи методичних комісій), що дозволяє інтегрувати в єдиний інформаційний процес та спільне організаційно-технологічне середовище методичну роботу ПТНЗ.

Віртуальний методичний кабінет (ВМК) є структурним підрозділом методичної служби ДНЗ «МВПУПІТ». ВМК — це форма інтерактивного он- лайн спілкування педагогічних працівників та адміністрації, яка забезпечує оптимальний доступ до необхідної інформації, дозволяє вільно комунікувати з педагогічною спільнотою країни, ділитися досвідом роботи. ВМК поповнюється за участю методичної служби закладу, яка бере участь у коригуванні усіх напрямків діяльності.

Метою діяльності ВМК є створення інформаційно-методичної бази для підвищення творчого потенціалу та професійної компетентності педагогів, реалізації системного підходу в організації навчально-виробничого процесу ПТНЗ, забезпечення інформаційного супроводу методичної роботи педагогічних працівників закладу, позиціювання досвіду роботи методичних комісій ПТНЗ

Для реалізації мети віртуальний методичний кабінет вирішує наступні завдання: забезпечує мобільну інформаційну підтримку діяльності структурних підрозділів методичної служби та ефективну комунікацію в соціальних мережах; створює банк даних програмно-методичної, нормативно- правової, науково-теоретичної інформації; задовольняє запити, потреби педагогів в інформації професійно-особистісної орієнтації.

Зміст діяльності полягає у здійсненні організаційно-методичної допомоги педагогам у науковій організації праці; в розвитку педагогічної творчості; сприянні діяльності творчих груп; систематизації матеріалів, що надходять в заклад і забезпеченні оптимального доступу педагогічних працівників закладу до будь-якої необхідної інформації; поширенні досвіду роботи педагогів закладу та досвіду роботи інших ПТНЗ України; підборі і систематизації тематичних розробок, методичних рекомендацій тощо.

Таким чином, залучаючи учнівську молодь закладів П(ПТ)О в мережі, педагогічні працівники стимулюють їх до пізнавально-дослідної діяльності, створюють можливості бути членами престижних спільнот. Наразі заклади професійної (професійно-технічної) освіти мають використовувати різні системи управління освітою. Саме з їх допомогою навчальні заклади стануть конкурентноздатними та зможуть надати учням інтерактивне, мобільне та мотивуюче до цікавого навчання та спілкування середовище, що буде відповідати глобальним трендам на ринку освітніх послуг.

Список використаних джерел:

1. Гуревич Р. С. Інтерактивні технології навчання у вищому педагогічному навчальному закладі. навчальний посібник / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, Л. С. Шевченко; за ред.. Гуревича Р. С. — Віннця: ТОВ фірма «Планер», 2013. — 309с.
2. Деркач Т. М. Теоретичні та методичні основи підготовки майбутніх фахівців хімічних спеціальностей засобами інформаційних технологій: Автореф. Дис... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Т. М. Деркач / Інститут вищої освіти. — К., 2014. — 40с.
3. Дорошенко Ю. О. Застосування професійно-орієнтованих завдань та інформаційнх технологій у лабораторному практикумі з екології людини / Ю. О. Дорошенко, Н. В. Семенюк // комп’ютери в навчальному процесі. — Умань: Алмі. —2002. — С. 20–22.
4. Жалдак М.І. Проблеми інформатизації навчального процесу в середніх і вищих навчальних закладах / М.І.Жалдак // Комп’ютер в школі і сім’ї. — 2013. — No 3. — С. 8–15.
5. Жук Ю. О. Педагогічні програмні засоби як ринковий продукт [Електронний ресурс] / Ю. О. Жук, О. М. Соколюк //Інформаційні технології і засоби навчання. — 2006. Т. 1. — No 1. [Електронний ресурс]/— Режим доступу: http://journal. litta. gov. ua.
6. Коваль Т.І. Виклики інформаційного суспільства сучасній освті / Т.І.Коваль // Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наукових праць. — К.. ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС». — 2012. — Випуск 3. — С. 103–121.
7. Курс «Соціальні сервіси Web 2/0» [Електронний ресурс] / — Режим доступу: https://sites. google. com/site/kurssocialniservisiweb20/info/modul-8.
8. Мадзігон В. М. Сучасне навчальне середовище і електронна педагогіка / В. М. Мадзігон, В. В. Лапінський // Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2010. — No 3. — С. 3-6. [Електронний ресурс] / — Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/UJRN/kom.
9. Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні. [Електронний ресурс] / — Режим доступу: http://zakon3.rada. gov. ua/laws/show/.
10. Соціальні мережі: хто використовує і як? [Електронний ресурс] / — Режим доступу: http://www. gemius. com. ua/vse-stati-dlja-chtenija/socialni-merezhi- xto-vikoristovuje-i-jak. html.
11. Про Національну програму інформатизації: Закон України від 04.02.1998 No 74/98-ВР [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. — К., 2010. — Режим доступу: http://zakon2.rada. gov. ua/laws/show/74/98.

Юденкова Олена Петрівна

Список статей