Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

Список статей / Нова модель професійної освіти — вимога часу, cуспільства, економіки

24–26 жовтня 2012 року на базі державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій» відбулась перша Міжнародна науково-практична конференція «Проектування освітнього простору — сучасні орієнтири»

Професійно-технічна освіта завжди була і буде одним із чинників економічної потужності держави. Саме на цій підставі вона повинна бути якісною та інноваційною. Проте, процес підготовки кваліфікованих робітників на сьогодні залишається ще достатньо консервативним та не завжди адекватно реагує на стрімкі зміни в економіці.

Розвиток та вдосконалення ринкових відносин перетворюють суб’єктів освіти на суб’єктів ринку. Професійно-технічні навчальні заклади стають сьогодні посередниками між майбутнім кваліфікованим робітником і потенційним роботодавцем. Це спонукає систему професійно-технічної освіти до пошуку нових форм і методів підготовки кваліфікованих робітників, бо саме в ній ще досить багато невирішених проблем: деформація структури та об’ємів підготовки кадрів, нестворені відповідні до викликів часу педагогічні умови, стан ресурсної бази, відсутні методики формування професійних компетенцій у майбутніх кваліфікованих робітників для різних галузей економіки тощо. В результаті — якість випускників, їх компетенція не завжди спрацьовують на випередження.

Впровадження нової моделі підготовки кваліфікованих робітників на основі проектування єдиного освітнього простору є однією із найважливіших умов забезпечення інноваційного економічного розвитку держави. З метою залучення педагогічної спільноти, науковців, представників зацікавлених організацій та відомств до обговорення актуальних питань інформатизації освіти, підвищення інноваційних можливостей навчальних закладів, прогнозування пріоритетів розвитку доступності, якості, ефективності професійної освіти України і країн ближнього зарубіжжя була проведена I Міжнародна науково-практична конференція «Проектування освітнього простору — сучасні орієнтири».

Організаторами науково-практичної конференції стали: департамент професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України; Головне управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації; Державний навчальний заклад «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій» (ДНЗ «МВПУ ПІТ»).

У роботі конференції прийняли участь науковці та педагогічні працівники ПТНЗ, керівники навчальних закладів та навчально-методичних центрів ПТО, спеціалісти органів управління освітою, представники суспільних організацій практично із усіх областей України, а також із Російської Федерації та республіки Білорусь (всього 154 особи). До початку заходу було видано збірник матеріалів конференції, в якому подано тези 96 авторів.

Під час роботи конференції були проведені: пленарні та секційні засідання; науково-методичні семінари працівників Інституту ПТО НАПН України для педагогічних працівників; відкриті уроки педагогічних працівників ДНЗ «МВПУ ПІТ» з детальним обговоренням методик їх проведення у різних технологіях (ділова гра, веб-квест, тренінг, майстер-клас, метод проектів); огляд навчально-виробничої бази поліграфічного училища та відвідування одного із найсучасніших поліграфічних підприємств Дніпропетровського регіону — ТОВ «Арт-Прес»; екскурсії по ознайомленню з культурними та історичними пам’ятками міста.

Начальник Головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації — О.І. Демчик дав прес-конференцію для різних каналів засобів масової інформації Дніпропетровщини, під час якої зазначив, що в області під керівництвом губернатора Олександра Вілкула реалізовується унікальний проект — «Новій Дніпропетровщині — новий стандарт освіти». Зокрема, зазначив він, завдяки управлінському порталу Центра освіти Дніпропетровщини і керівники закладів освіти, і педагогічні працівники, і батьки можуть контролювати навчальний процес.

Широкого обговорення на конференції отримали питання перспектив створення професійного практико зорієнтованого освітнього простору; формування освітнього простору прогресивними педагогічними технологіями (енергоефективності, здоров’єзбереження тощо); діагностика навченості в професійній освіті; модель особистості та діяльності педагога в інноваційному освітньому просторі; виховні аспекти формування особистості учня професійно-технічного навчального закладу в умовах відкритого освітнього простору тощо. На конференції були представлені методологічні підходи і досвід впровадження нової моделі підготовки кваліфікованих робітників поліграфічного профілю до використання інноваційних виробничих технологій у майбутній професійній діяльності.

Характер і зміст реформ, які здійснюються в професійно-технічній освіті України і за кордоном, визначаються перш за все цілями: мобілізацією внутрішніх ресурсів і змісту професійної освіти, економічних та управлінських механізмів, розвитком соціального партнерства, активним залученням зовнішніх ресурсів, підкреслила у своєму виступі директор Інституту ПТО НАПН України В. О. Радкевич: «В умовах ринкової економіки кожен професійно-технічний навчальний заклад повинен активно використовувати маркетинговий підхід до управлінської діяльності, який є основним механізмом управління якістю професійно-технічної освіти. Маркетинговий підхід (бенчмаркінг) забезпечує об’єднання зусиль адміністративного та педагогічного персоналу ПТНЗ, що в подальшому сприяє забезпеченню потреб населення, суб’єктів господарювання і держави в цілому в освітніх послугах різного характеру. На основі методів маркетингу формується об’єктивна інформація для випускників загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних навчальних закладів відносно вимог роботодавців до якості освіти».

Проректор з науково-методичної роботи закладу освіти «Республіканський інститут професійної освіти» (Білорусія, м. Мінськ), кандидат педагогічних наук, доцент М. Ільїн, виступив із доповіддю на тему: «Основоположні ідеї та принципи проектування змісту професійно-технічної освіти», в якій здійснив особливий акцент на презентацію результатів наукових досліджень, проведені в РІПО за участю Т. Бобрович, Є. Гончара, С. Добрина, М. Ільїна, Є. Калицького, В. Соломахіна, А. Шклара та ін. фахівців. Він підкреслив: «Важливою теоретичною ідеєю є ідея ієрархізації цілепокладання в умовах системного підходу до створення нових збірників і комплексів навчально-програмної документації. Реалізація даної ідеї вимагає проектування системи триєдиних комплексних цілей, щоб забезпечити їх ієрархічну залежність з врахуванням значимості співпідлеглості різних форм педагогічного проектування змісту ПТО. В цій системі співпідлеглими мають бути такі цілі: цілі, що визначаються освітнім стандартом; цілі вивчення навчальних предметів; цілі вивчення кожної теми навчального предмета; цілі навчальних занять».

В обговоренні вказаних вище проблемних питань прийняли участь наукові працівники Інституту ПТО НАПН України: Г. Єльникова, В. Свистун, В. Лозовецька, П. Лузан, В. Ягупов, А. Михайличенко, Д. Закатнов, А. Гуралюк, І. Савченко, М. Шимановський, Т. Волкова, Л. Петренко, Л. Майборода та ін. Науковці констатували, що для того, щоб у повній мірі відповідати сучасним вимогам, українська система професійно-технічної освіти повинна стати максимально відкритою та мобільною, здатною швидко враховувати зміни в економічній та суспільних сферах і продукувати нові, ефективні рішення. У виступі директора ДНЗ «МВПУ ПІТ» В. Макарова було наголошено на необхідності розробки більш ефективних методів організації й управління ПТНЗ на основі інтеграційних процесів, що спрямовані на вагомий ріст якості функціонування системи підготовки фахівців для відповідної галузі. Директор навчального закладу поділився практикою структурно-функціональних змін ПТНЗ поліграфічного профілю, які ввійшли до складу асоціації: Київське вище професійне поліграфічне училище (директор — А. Гончаренко), Харківський поліграфічний центр професійно-технічної освіти (директор — В. Пономарьова), Ставропігійський професійний ліцей м. Львова (директор — І. Бурак), Донецький професійний поліграфічний ліцей (директор — В. Топалов). Було підкреслено, що функціонування асоціації ПТНЗ поліграфічного профілю на засадах мережевої економіки сприяло розширенню меж інформаційного освітнього простору підготовки майбутніх поліграфістів у ПТНЗ України, дозволило підвищити ефективність використання матеріальних і кадрових ресурсів, забезпечити гнучкість при адаптації навчально-виробничого процесу до динамічних змін ринку.

У процесі роботи конференції науковцями і педагогічними працівниками ПТНЗ були обговорені теоретико-методичні підходи до формування освітнього інформаційного середовища ПТНЗ. За наслідками роботи учасниками конференції були винесені пропозиції керівникам ПТНЗ та Інституту ПТО НАПН України, які представлені для широкого обговорення на сайті інституту http://ipto.kiev.ua.

Володимир Адольфович Макаров — директор, Олена Петрівна Юденкова — заступник директора з навчально-методичної роботи

Список статей