Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

Проекти 2014

На протязі багатьох років наше училище шукало шляхи вдосконалення освітніх процесів ПТНЗ. Показником розвитку будь-якого закладу є ті проекти які розроблялися в ньому.

Кожний з викладачів училища робить свій внесок в створення нових, передових методів та засобів навчання. В таблиці нижче можна ознайомитись з тими проектами, що вийшли з нашого училища.

В Архіві можна переглянути проекти попетредныйх років (проекти 2010, 2011, 2012, 2013)

Назва проекту Тип освітньої інновації
1 Профорієнтаційна робота з молоддю як соціально-педагогічна проблема в методиках, технологіях, методах та формах здійснення профорієнтаційної роботи з молоддю

Автор проекту:

Юденкова Олена Петрівна,
заступник директора з навчально-методичної роботи


Актуальність проекту

Останнім часом досить гостро стоїть проблема щодо формування життєвих планів учнівської молоді. Реалізація моделі майбутнього професійного становлення породжує низку суперечностей між внутрішніми та зовнішніми чинниками життєдіяльності учнівської молоді. Перед школярами стоїть завдання ефективно реалізувати у сучасних умовах розвитку держави свої соціально-професійні та ціннісні орієнтації.

Реалізація відповідно до особистісного потенціалу учнів їх життєвих планів в великій мірі залежить від зовнішніх чинників: соціально-культурного середовища, інформативних зв’язків з ПТНЗ та ВНЗ, системної профорієнтаційної роботи.

Отже, проблемна ситуація щодо профорієнтаційної роботи з молоддю як соціально-педагогічна проблема полягає, з одного боку, у з’ясуванні дії механізмів, що впливають на формування життєвих планів школярів, а з іншого – у самій можливості чи неможливості їх реалізації у зв’язку з відсутністю налагодженої системи профорієнтаційної роботи.

Масштаб новації

Cистемна, охоплює весь навчальний заклад (на базі ресурсного центру «Професійний розвиток молодіжних ініціатив») та впроваджується в ЗНЗ Дніпропетровської області

Мета проекту

Полягає у виявленні можливостей профорієнтаційної діяльності на процес коригування життєвих планів випускників шкіл та адекватної їх реалізації шляхом продовження навчання в ПТНЗ.

Наявність комплексу взаємопов’язаних документів

Національна доктрина розвитку освіти України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа), Концепція профільного навчання в старшій школі, Положення про освітній округ, Концепція «Трудового навчання» у 12-річній школі, Нова редакція Концепції профільного навчання у старшій школі, Державний стандарт базової і повної середньої освіти (Освітня галузь «Технології»), Державна національна Програма «Освіта. Україна. ХХІ століття», Програма «Трудове навчання для загальноосвітніх навчальних закладів», Лист Міністерства освіти і науки України від 28.10.2002 р. № 1/9–472 «Про застосування Закону України „Про загальну середню освіту“ щодо розширення мережі та організації навчально-виховного процесу у гімназіях, ліцеях, колегіумах», Рекомендації Міністерства освіти і науки України, Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається.

Опис науково-інноваційних ідей

Наукова новизна

Сервісні атрибути

Терміни впровадження

Практичне значення одержаних результатів

Якісні зміни навчально-виробничого процесу

Запропонований проект має радикальний характер за ступенем змін; результативність організації процесу профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю. Спостерігається підвищення ефективності профорієнтаційної діяльності викладачів ПТНЗ, які задіяні в діяльності ресурсного центру «Професійний розвиток молодіжних ініціатив».

2 Організація й методика професійного навчання в ПТНЗ на основі інтеграції інноваційних виробничих та педагогічних технологій в змісті освіти; методиках, технологіях та методах навчально-виробничого процесу; управлінській діяльності

Автори проекту:


Актуальність проекту

Останнім часом у системі професійно-технічної освіти України спостерігається характерна тенденція до посилення інноваційності у сфері підготовки кваліфікованих робітників. Однак, використання новітніх підходів на загальнодержавному рівні не дасть очікуваних результатів без внутрішнього прагнення педагогічних працівників ПТНЗ до змін, без їх переорієнтації на інноваційних підхід.

Сучасний науково-технічний і культурний прогрес, удосконалення технологій науки і виробництва зумовлюють пошук і впровадження нових теоретико-методичних та практико-зорієнтованих підходів до системи підготовки працівників для різних галузей економіки, змін традиційної структури навчально-виробничого процесу в ПТНЗ взагалі й поліграфічного профілю зокрема. Сучасному суспільству потрібна людина діяльнісна та продуктивна. Кінцева мета модернізації професійно-технічної освіти – підготовка випускників до праці в умовах стрімкого оновлення технологій і обладнання, формування в них високого рівня професійної компетентності, мобільності, інформованості, а також впровадження інших підходів, що визначаються у загальному контексті європейської інтеграції з орієнтацією на загальнолюдські цінності.

Отже, запропонований інноваційний освітній проект «Організація й методика професійного навчання в ПТНЗ на основі інтеграції інноваційних виробничих та педагогічних технологій» відкриває нові можливості в системі професійно-технічної освіти. Запропоновані підходи сприяють створенню умов для самореалізації особистості, відбувається системне формування в учнів ПТНЗ креативних, когнітивних, організаційно-діяльнісних, комунікативних особистісних якостей та професійних компетентностей, задовольняє потреби держави у підготовці конкурентоздатних працівників.

Масштаб новації

Cистемна, охоплює весь навчальний заклад та впроваджується в інші ПТНЗ України

Наявність комплексу взаємопов’язаних документів

Опис науково-інноваційних ідей

Наукова новизна

Сервісні атрибути

Практичне значення одержаних результатів

Якісні зміни навчально-виробничого процесу

Запропонований проект має радикальний характер за ступенем змін; результативність організації процесу підготовки кваліфікованих робітників відповідає загальнодержавним вимогам та попиту на ринку праці. Спостерігається підвищення ефективності освітньої, наукової, виховної, виробничої та управлінської діяльності.

3 Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського в контексті сьогодення: проблеми та пошуки (за матеріалами педагогічних читань та проектної роботи ПТНЗ) в змісті освіти; методиках, технологіях та методах навчально-виробничого процесу; управлінській діяльності

Автори проекту:


Актуальність проекту

У збірнику матеріалів педагогічних читань подано результати історичних, економічних, культурних та моральних витоків педагогічної спадщини В. Сухомлинського у контексті розвитку професійно-технічної освіти сьогодення.

Особлива увага звертається до вивчення його педагогічної системи, наявності творчих об’єднань за різними напрямками діяльності в навчальному закладі. Матеріали педагогічних розвідок свідчать про плідність і перспективність цього напряму досліджень не лише в структурі історико-педагогічної науки, а й їх значущість для розв’язання актуальних проблем сучасної освітньої та виховної практики. Способи співставлення проблем педагогіки та пошуків перспектив розвитку профтехосвіти базуються на розумінні світогляду, особливостей мислення та методологічних засадах педагогічної системи педагога-новатора.

Масштаб новації

Системна, охоплює весь навчальний заклад та впроваджується в інші ПТНЗ України

Наявність комплексу взаємопов’язаних документів

Тези доповідей педагогічних працівників, презентаційні матеріали, відео- та аудіоматеріали щодо педагогічної спадщини В.Сухомлинського.

Опис науково-інноваційних ідей

У дослідних працях викладачів ПТНЗ визначено спільність їх педагогічних ідей та підходів до питань навчання й виховання з основами педагогічної системи В. Сухомлинського. Акцент здійснено на такі вектори навчально-виховного процесу: створення ситуації успіху при оцінюванні навчальної діяльності; основи колективу; виховання моральних якостей; виховання любові до праці тощо.

Наукова новизна

Досліджено структуру педагогічно-професійної компетентності педагогічного працівника ПТНЗ;

Практичне значення одержаних результатів

Результати педагогічного проекту впроваджено в навчально-виробничий процес ДНЗ «МВПУПІТ»

4 Четверта міжрегіональна науково-практична учнівська конференція «Гуманітарно-ціннісний вибір учнів ПТНЗ поліграфічного профілю: пошуки та перспективи» в змісті освіти; методах та способах організації позаурочної діяльності учнівської молоді

Автори проекту:

учнівський колектив


Актуальність проекту

Нові світові тенденції потребують вдосконалення систем, що забезпечують освіту і підготовку протягом всього життя. Йдеться про новий ціннісний підхід сучасної молоді, який вимагає від неї створення нових знань, якісного передання цих знань у навчальному процесі, поширення та їх творче використання, розвиток ефективної та тісної співпраці між навчальними закладами різних типів (ПТНЗ різних регіонів України та експериментальні загальноосвітні середні школи). Успіх молоді від досягнення певних цілей створює позитивний внутрішній стан людини, що визначає для неї нові вищі цілі. Їх вибір залежить від ціннісних орієнтирів людини. Ціль визначає вектор руху та стартовий мотив. Мотиваційна функція цілі реалізується не автоматично, а лише з появою завдання.

Масштаб новації

Системна, охоплює декілька регіонів України та впроваджується в інші ПТНЗ України

Наявність комплексу взаємопов’язаних документів

Матеріали проектної діяльності учнів ПТНЗ поліграфічного профілю, тези доповідей, відео- та аудіоматеріали.

Опис науково-інноваційних ідей

Матеріали проектних груп за напрямками:

Наукова новизна

Учнями ПТНЗ поліграфічного профілю отримано нові знання та життєвий досвід у галузі державотворення, міжнародного співробітництва, налагоджені комунікативних зв’язків.

Практичне значення одержаних результатів

Якісні зміни навчально-виробничого процесу

Створено ефективну модель учнівського самоврядування. Реалізовано активні методи навчання, що сприяли активізації дослідно-пошукової діяльності молоді.

5 Інтелектуально-пошуковий квест «Я і мої знання» в змісті освіти; методиках, технологіях та методах навчально-виробничого та виховного процесу

Автор проекту:

Юдіна М.В.
майстер виробничого навчання, викладач


Актуальність проекту

Сприяти залученню молодих людей до соціальної активності в громадському, культурному, економічному житті міста, держави, світу; виховання інтелектуально й духовно розвиненого підростаючого покоління.

Масштаб новації

Системна, охоплює весь навчальний заклад та впроваджується в інші ПТНЗ України, а також загальноосвітні навчальні заклади Дніпропетровського регіону

Наявність комплексу взаємопов’язаних документів

Матеріали проектної діяльності учнів ПТНЗ поліграфічного профілю, тези доповідей, відео- та аудіоматеріали.

Опис науково-інноваційних ідей

Сформовано комплекс матеріалів, що сприяють розвитку уваги, логіки, нестандартного мислення молоді.

Наукова новизна

Матеріали педагогічних розвідок доводять вагомість створення для молоді ситуації успіху та досягнення певних цілей, що створює позитивний внутрішній стан людини та визначає для неї нові вищі цілі.

Практичне значення одержаних результатів

Реалізовано технологію квесту «Я і мої знання»

Якісні зміни навчально-виробничого процесу

Здійснено своєчасно актуалізацію вибору професії, усвідомлення значущості набуття якісної професійної освіти.