Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

Проекти 2013 (архів)

В таблиці нижче можна ознайомитись з тими проектами, що вийшли з нашого училища у 2012 році.

Також в архіві можна переглянути проекти 2010, 2011 та 2012 років.

Номінація Досвід
1 Інновації в управлінні навчальним закладом Осучаснення результатів навчально-виробничого процесу через інтеграцію з виробничими технологіями підприємств

Автор проекту:

Директор ДНЗ «МВПУ ПІТ» — В. А. Макаров
Заступник директора з НМР — Юденкова О.П.
Старші майстри — Баранець О.В., Садовська І.М.
Майстер виробничого навчання — Лебідь Л.О.
Викладач — Безродна Т.П.


Зміст проекту

Робочою групою пропонується збірник матеріалів, в якому викладено сучасні підходи щодо модернізації змісту ПТО на основі оновлення змістового наповнення професійно-теоретичної та практичної підготовки, подано найбільш актуальні нетрадиційні форми роботи в ПТНЗ, що сприяють підвищенню рівня якості освіти.

Особливої уваги заслуговує розділ «Специфіка співпраці із компаніями-роботодавцями», у якому комерційне партнерство розглядається як чинник підвищення якості знань.
У збірнику розкрито методику використання в навчально-виробничому процесі ПТНЗ принципу інноваційності, який характеризується постійним оновленням освітнього процесу як реакції на швидкі зміни, що відбуваються у суспільстві й державі.

Авторами доведено, що оновлення змісту підготовки та осучаснення результатів навчально-виробничого процесу має здійснюватись з урахуванням техніко-технологічних змін виробництва у регіоні, що в свою чергу вимагає від викладача ґрунтовного аналізу сучасного характеру й змісту праці кваліфікованих робітників галузі.

Практична цінність

У ДНЗ «МВПУ ПІТ» відбір нового змісту підготовки здійснюється з урахуванням галузевих напрямів. Педагогічні працівники за напрямами підготовки «Діловодство», «Друкарське виробництво», «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації» здійснили системний аналіз виробництва, перспектив його розвитку, узагальнили передову наукову та виробничо-технологічну інформацію про нові матеріали і технології з врахуванням регіонального компоненту та запровадили нове змістове наповнення до робочих навчальних програм з предметів (за відповідними професіями).

Так, наприклад, впроваджено зміни до професійно-практичної підготовки друкарів офсетного друкування шляхом впровадження авторської програми «інноваційні виробничі технології на сучасному поліграфічному підприємстві».

При підготовці майбутніх операторів комп’ютерної верстки запроваджено використання новітніх можливостей Adobe InDesign CS5.

Для підвищення конкурентоздатності майбутніх палітурників впроваджено факультативний курс «Медіа».

Протоколом методичної комісії «Діловодство» затверджено зміни до навчального плану з предмету «Виробниче навчання», а також внесені зміни до спецпредметів ДСПТО «Касир (в банку)».

Результат

Таким чином, в ДНЗ «МВПУ ПІТ» у ході проведених досліджень розроблено нові переліки видів робіт для уроків виробничого навчання, детальні програми виробничих практик з врахуванням пропозицій роботодавців та на підставі оновленого змістового наповнення робочих навчальних програм з предметів.

Учениця навчального закладу стала переможцем другого етапу Всеукраїнського конкурсу з професії «Секретар керівника (організації, підприємства, установи)», показавши при цьому значні знання у оновленій нормативно-правовій базі з діловодства та посіла за рейтингом місце в першій десятці на третьому етапі.

Учні поліграфічного напрямку підготовки показавши високі фахові знання стали лауреатами міжнародного фестивалю юнацької журналістики «Прес-весна на Дніпрових схилах», а також посіли призові місця в обласному конкурсі науково-технічної творчості «Макетування та верстка».

2 Інновації в управлінні навчальним закладом Діяльність всеукраїнських експериментально-педагогічних майданчиків (результати досліджень та їх конкретне застосування)

Автор проекту:

Голови методичних комісій ДНЗ «МВПУ ПІТ»


Зміст проекту

Розбудова системи професійно-технічної освіти України вимагає пошуку та апробації шляхів удосконалення навчально-виховного процесу. Вирішенні цього завдання усе вагомішими стають дослідження, проведені окремими педагогічними колективами, тому авторський колектив ДНЗ «МВПУ ПІТ» пропонує збірник матеріалів з досвіду роботи навчального закладу за експериментально-дослідницькою темою «Моделювання діяльності інноваційного навчального закладу на основі програми соціального партнерства, як підсистеми управління якістю освіти».

На конкретних прикладах можна ознайомитися зі структурою перспективного плану, програмою експерименту та реальними проектами, які впроваджені в навчально-виробничий процес.

Пропоновані матеріали розроблені на основі документів: Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності; Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад; Положення про експериментальний педагогічний майданчик.

Практична цінність

Адміністрацією навчального закладу сформовано власну управлінську структуру впровадження інновацій у навчальному закладі, що передбачає взаємодію чотирьох видів управлінських дій: планування, організація навчальної діяльності, керівництво, контроль.

У результатів запровадження експериментально-дослідної роботи в ДНЗ «МВПУ ПІТ» обґрунтовано власну концепцію розвитку, яка організовує діяльності колективу на реалізацію цієї програми і контроль за її результатами.

Робочою групою створено організаційну структуру інноваційного процесу, що включає такі етапи: діагностичний, прогностичний, власне організаційний, практичний, узагальнюючий, впроваджувальний.

Результат

Створено оновлену навчальну матеріально-технічну базу для впровадження сучасних виробничих технологій за сприяння партнерів галузевих роботодавців: навчально-демонстраційний центр «Поліграфічні матеріали» (додаток 1) та навчально-демонстраційний центр «Банк-Освіта» (додаток 2).

Розвинуто власну структуру соціального партнерства.

Вивчено міжнародні та національні тенденції розвитку професійних кваліфікацій у видавничо-поліграфічній галузі та галузі інформаційних технологій.
Створено асоціацію навчальних закладів України поліграфічного профілю.

Обґрунтовано створення навчально-наукових комплексів в структурі «ПТНЗ — ВНЗ».

3 Інноватика з впровадження інформативно-комунікативних технологій в навчально-виробничий процес Реорганізація бібліотек в інформаційні центри та їх функціонування, як засобу ефективної педагогічної діяльності на шляху підвищення професійного рівня випускників

Автори проекту:

Слинько Н.В.
Бібліотекар

Юдіна М.В.
Керівник прес-центру


Зміст проекту

ДНЗ «МВПУ ПІТ» — навчальний заклад першого рівня акредитації, випускники якого працюють в різних галузях економіки нашої держави. Для їх підготовки використовується понад 150 одиниць комп’ютерної техніки. За останні декілька років інформаційні ресурси та ІТ-інфраструктура ВПУ перетворилися на невід’ємний атрибут навчального та наукового життя. Це, в свою чергу, призвело до значного збільшення часу, необхідного для здійснення підтримки прикладних задач на внутрішньому сервері ПТНЗ.

Для комплексного вирішення завдань інформатизації ДНЗ «МВПУ ПІТ», забезпечення інформаційних потреб усіх суб’єктів навчального процесу розроблено План інформатизації, а на базі бібліотеки створено Інформаційний центр.

Особливістю навчального процесу в ДНЗ «МВПУ ПІТ» є постійне збільшення кількості інформації, яку потрібно засвоїти учню за семестр. Це спричиняє збільшення аудиторного навантаження як на учнів, так і на викладачів. Тому вкрай важливим є організація самостійної роботи учнів з використанням сучасних інформаційних технологій та засобів на базі бібліотеки.

Для вирішення поставлених завдань у ДНЗ «МВПУ ПІТ» розроблено і впроваджується інформаційна система «База знань», яка являє собою одночасно і віртуальне навчальне середовище, і електронний навчально-методичний комплекс для педагогічних працівників ПТНЗ.

База знань реалізована на веб-сайті навчального закладу, який доступний з мережі Інтернет.

Розміщена на веб-сайті навчальна дисципліна (електронний курс) є структурованим набором електронних навчально-методичних матеріалів, підготованих автором модуля (викладачем), а також навчальних та контролюючих засобів, що функціонують з використанням стандартних компонентів і сервісів (система тестування, глосарії тощо).

Практична цінність

База знань, що використовується як віртуальне навчальне середовище (на базі інформаційного центру бібліотеки) характерна тим, що в ній відображено усі напрями, за якими здійснюється підготовка працівників. У межах кожного напряму реалізовано навчальні плани у вигляді переліку дисциплін, розділених курсами. В кожній дисципліні розміщені такі матеріали: анотація дисципліни, її мета та завдання, робоча програма, система та критерії оцінки знань учнів, список рекомендованої літератури, перелік лабораторних та практичних робіт тощо.

Також викладач має можливість розмістити тут електронні підручники, посібники, навчально-методичні матеріали.

Переважно викладачі розміщають конспекти лекцій, методичні розробки, а також вказують посилання на електронні підручники, які є в бібліотеці ПТНЗ або в мережі Інтернет.

Результат

Впровадження віртуального навчального середовища «База знань» в навчальний процес ДНЗ «МВПУ ПІТ» засобами інформаційного центру білотки надало викладачам та учням вагому інформаційну підтримку в навчальному процесі. Учні ПТНЗ отримали:

Для викладачів ПТНЗ забезпечило:

4 Інноватика з впровадження інформативно-комунікативних технологій в навчально-виробничий процес Запровадження та результативність використання інформаційних систем в організації навчально-виробничого процесу

Автори проекту:

Гончарова І.П.
Викладач комп’ютерних дисциплін

Гончаров О.М.
Викладач комп’ютерних дисциплін


Зміст проекту

Стрімкий розвиток у сучасному світі інформаційно-комунікаційних технологій та системи мас-медіа нагально потребує цілеспрямованої підготовки особистості до вмілого і безпечного користування ними («Концепція впровадження медіаосвіти в Україні», схвалено постановою Президії Національної академії педагогічних наук України 20 травня 2010 року, протокол № 1–7/6–150).

Згідно з Концепцією, виходячи з вимог нашого часу і тих тенденцій, що проходять в суспільстві перед ДНЗ «МВПУ ПІТ» стало різке питання впровадження ефективного освітньо-виховного процесу, що міг би існувати як частина нового — інформаційного суспільства. Проблема підготовки підростаючого покоління до життя в епоху інформаційного «вибуху», інформаційних технологій, зростання ролі інформації як економічної категорії не актуалізується як в контексті середньої освіти, так і професійно-технічної. Молодь є не готовою аналізувати і виявляти маніпулятивні дії медіа, орієнтуватися в інформаційному потоці сучасного суспільства, інтегруватися і творчо самореалізуватися в світовому інформаційному просторі.

Безперечна перевага Всесвітньої павутини в тому, що вона являє собою невичерпне джерело інформації з будь-якого питання. Однак, як може підтвердити будь-хто, хто намагався знайти там хоч що-небудь, ця процедура приносить самі розчарування, вимагаючи при цьому значних витрат часу і емоцій. Іноді вона нагадує пошук голки в стозі сіна.

З цієї причини працювати над проектами, ставити завдання і відсилати учнів за потрібною інформацією в Інтернет зовсім не так просто, як здається на перший погляд. Одне з можливих рішень даної проблеми пов’язано з використанням структурного підходу, який дає учням можливість використовувати свою працю більш продуктивно, з’єднуючи і комбінуючи різні інформаційні ресурси новими способами, а також застосовуючи творчі здібності і навички проблемного мислення. Ця технологія називається «Web-Quest» і вона спрямована на створення інформаційних систем в організації навчально-виробничого процесу.

Технологія «Web-Quest», використовуючи інформаційні ресурси Інтернету та інтегруючи їх у навчальний процес, допомагає ефективно розвивати цілий ряд компетентностей учнів.

Практична цінність

Авторський колектив ДНЗ «МВПУ ПІТ» пропонує узагальнений досвід використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання, які реалізуються в контексті побудови власної інформаційної системи. У збірнику матеріалів запропоновані нові методи проведення майстер-класів з використанням сучасного програмного забезпечення та інформаціно-телекомунікаційних технологій.

Також автори додають розробку веб-квесту «Сучасна освіта очима учнів», мета якого навчити використовувати Інтернет в потрібних цілях; інтегрувати, оцінювати та створювати інформацію в різних формах і на різних типах медіаобладнання.

Результат

Впровадження сучасних освітніх проектів зорієнтованих на використання інформаційно-комунікаційних технологій дозволив створити єдине освітньо-інформаційне середовище.

Внаслідок використання інформаційних систем в організації навчально-пізнавальної діяльності учнів отримали результат, що їх професійна компетенція в роботі з інформаційними ресурсами на уроках професійно спрямованих дисциплін збільшилась на 34%.

5 Запровадження нових форм пропаганди та ствердження іміджу робітничих професій у суспільстві Нові форми профорієнтаційної роботи, як форми пропаганди людини праці в суспільстві нових економічних відносин

Автор проекту:

Керівник: заст. директора з НМР — Юденкова О.П.

Авторський колектив:
Старший майстер — Баранець О.В.
Майстер виробничого навчання — Ковальова Г.В.
Майстер виробничого навчання — Нудьга В.О.
Майстер виробничого навчання — Лебідь Л.О.


Зміст проекту

З метою активізації діяльності педагогічних працівників ПТНЗ, впровадження інноваційних форм профорієнтаційної роботи з випускниками ЗОСШ, підвищення суспільного статусу самої професійно-технічної освіти, підвищення рівня мотивації в учнів ПТНЗ до оволодіння основами професійно майстерності та на виконання Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011–2015 роки, а саме реалізації Завдання 5 «Відновлення престижності робітничих професій шляхом профорієнтаційної роботи з населенням» і Завдання 6 «Створення соціальної реклами престижності робітничих професій» в ДНЗ «МВПУ ПІТ» на протязі 2012–2013 н.р. запроваджено старт нового проекту «Формування життєвих планів учнівської молоді».

Під час здійснення профорієнтаційної роботи було виявлено проблемну ситуацію щодо життєвих планів випускників ЗОСШ, яка полягає, з одного боку, у з’ясуванні адекватності чи неадекватності дії механізмів, їх формування, а з іншого, — у самій можливості чи неможливості їх реалізації.
Об’єктом дослідження було взято визначені життєві плани, соціально-професійні та ціннісні орієнтації випускників з метою їх адаптації до умов професійно-технічної освіти.

Практична цінність

Вперше:

Результат

Випускники ЗОСШ, на базі яких проводилось опитування, стали поінформованими в питаннях вступу до ВНЗ та ПТНЗ, і тому в них переважає реалістичний підхід до побудови власних життєвих планів.
Учні шкіл вперше змогли оцінити свої життєві перспективи, своєчасно скорегувати процес формування й реалізації життєвих планів.

Педагогічні працівники ДНЗ «МВПУ ПІТ» вперше змогли засобами тренінгів та моніторингових досліджень здійснити вплив на вибір випускниками шкіл навчання саме в даному ПТНЗ. Найбільш цікавим інструментом стало проведення лотереї з подарунками.

6 Запровадження нових форм пропаганди та ствердження іміджу робітничих професій у суспільстві Наукова, виставкова діяльність педколективу як форма осучаснення змісту формування трудового робітничого потенціалу

Автор проекту:

Директор ДНЗ «МВПУ ПІТ» — Макаров В.А.
Заступник директора з НМР — Юденкова О.П.
Старший майстер — Садовська І.М.


Зміст проекту

Досвід здійснення наукової та виставкої діяльності в ДНЗ «МВПУПІТ» базується на реалізації концептуальних положень Постанови Кабінету міністрів України від 22 серпня 2007 року № 1065 «Про вдосконалення виставково-ярмаркової діяльності в Україні» з метою створення належних умов в ПТНЗ для інноваційної, науково-пошукової діяльності, поліпшення взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади.

Основними завданнями у сфері виставкової діяльності для ДНЗ «МВПУПІТ» є:

Практична цінність

Результат

Одержала подальший розвиток: система прийняття управлінських рішень стосовно участі ПТНЗ у виставці за освітянською тематикою в частині планування бюджету витрат на цю участь; економіко-математична модель результативності виставкової кампанії ПТНЗ з урахуванням загальної кількості потенційних клієнтів (абітурієнтів, отримувачів педагогічних послуг), в якій критерієм оптимальності виступає прибуток або набір відповідного контингенту учнів на навчання;

Удосконалено: організаційно-економічний механізм участі ДНЗ «МВПУ ПІТ» у виставках шляхом створення та функціонування Інформаційно-виставкового центру на базі бібліотеки ПТНЗ, який покликаний надавати інформаційну, рекламну та іншу підтримку; інформаційну систему обробки маркетингової інформації в спеціалізованому виставковому центрі з використанням системи управління базами даних, що дозволяє користувачеві системи швидко отримати необхідні дані про ПТНЗ.

7 Запровадження нових форм пропаганди та ствердження іміджу робітничих професій у суспільстві Виховання корпоративного патріотизму та професійної культури – пріоритет у формуванні особистості нового суспільства

Автор проекту:

Керівник: заст. директора з НМР — Юденкова О.П.
Автор: Викладач спецдисциплін — Вдовіна О.О.


Зміст проекту

Викладачем спецтехнології Вдовіною О.О., розроблено авторську програму та шляхи реалізації проекту «Школа іміджу та корпоративної (виробничої) культури (на прикладі секретаря-керівника)». Програма розроблена відповідно вимог щодо викладання факультативних курсів у ПТНЗ.

Предметом курсу — є формування в учнів ПТНЗ публічного іміджу-образу для отримання зворотнього зв’язку з масовою аудиторією.

Змістом програми передбачено формування в учнів уявлення про виникнення та природу іміджу, що в свою чергу допоможе їм розібратись у функціональному апараті цього явища. Автором розроблено змітове наповнення курсу, що включає в себе шість взаємопов’язаних модулів. У рамках реалізації програми передбачено: лекції, практичні заняття, ділові ігри, інтерактивне тестування, вебінари, он-лайн консультації від роботодавців тощо. Програма курсу розрахована на 50 академічних годин (вересень — березень, навчального року).

Практична цінність

Впровадження курсу дасть змогу учням ПТНЗ з професії «секретар-керівника» отримати додаткові знання про:

Результат

Результатом отриманих знань буде вміння:

8 Запровадження нових форм пропаганди та ствердження іміджу робітничих професій у суспільстві Демонстрація форм інтеграції навчально-виробничого процесу з технологіями виробництва

Автори проекту:

Афанасьєва О.Ю.
Викладач спецтехнології

Безродна Т.П.
Викладач спецтехнології


Зміст проекту

Сучасній поліграфічній промисловості потрібні працівники з міцною базою технічних знань, навичками роботи на сучасному виробничому обладнанні. Питаннями їх підготовки сьогодні опікуються спільно і працівники ПТНЗ і роботодавці, а також науковці. В якості приклада такої взаємодії пропонуємо проект створення сучасного класу виробничого навчання за професією «Друкар» на основі використання навчальних симуляторів які розроблені французькою компанією. Sinapse Print Simulators.

Навчальні плани цього проекту передбачають використання симуляторів друкарських машин. В складеній авторами програмі в умовах ПТНЗ можна віртуально створювати різні технічні проблемні ситуації, які потенційно виникають в практичній роботі друкаря. Сучасне технологічне рішення допомагає зробити навчальну роботу багатоваріативною, вмотивованою, спрямованою на підвищення якості професійної підготовки. Автори презентують використання симулятору друкарської машини, створеної за принципом авіатренажерів, на яких проходять навчання пілоти. Під час віртуального навчання учні мають можливість зануритись в різні проблемні ситуації. Поряд з цим, на базі цих симуляторів друкарських машин можна проводити підвищення кваліфікації та перенавчання працівників з виробництва.

Практична цінність

Симулятор друкарської машини є ідеальним засобом для досягнення єдиних цілей навчання. при цьому не витрачається фарба, інші матеріали, а вартість роботи друкарської машини вимірюється витратами на використання комп’ютера. Симулятор дозволяє віртуально проводити налаштування тиску при друку, фарбового апарату, режиму зволоження в друкарській машині. Все це можна легко візуалізувати у віртуальному друкарському середовищі, не зважаючи на те, що неправильні дії учня під час навчання можуть призвести до поломки машини.

Результат

Використання симулятора друкарської машини дозволить підготувати висококваліфікованого робітника готового до роботи у сучасних умовах поліграфічного виробництва, а також дозволить учням в процесі навчання підвищити знання термінології на англійській мові. Використання симулятора друкарської машини дозволятиме об’єктивно оцінювати реальну компетентність друкаря.

9 Запровадження нових форм пропаганди та ствердження іміджу робітничих професій у суспільстві Реалізація особистісного творчого потенціалу через інноваційну діяльність практичних психологів та соціальних педагогів ПТНЗ області

Автор проекту:

О.М.Дон
Практичний психолог


Зміст проекту

Тема «Розвиток креативного мислення (творчого розвитку) підлітків» розкриває проблеми розвитку форм мислення в підлітковому віці засобами креативних технологій.

Презентовано використання технологій вербально-понятійного (абстрактно-логічного) та візуального (наочно-понятійного) мислення як креативних форм мислення, досліджено особливості їх розвитку та взаємозв`язку у підлітковому віці (на прикладі психолого-педагогічної практики в ДНЗ «МВПУ ПІТ»).

Розроблено корекційно-розвивальну програму з розвитку креативного мислення підлітків. Вивчено розвивальний вплив розробленої програми на структурні компоненти креативних форм мислення у підлітковому віці.

Практична цінність

Корекційно-розвивальна програма «Від креативного учня до креативного робітника» сприяє формуванню у підлітка культури почуттів, розвитку особистісних якостей, самопізнання та інше. Проте головним здобутком даної програми є підготовка підлітків до дорослого життя в складному і суперечливому світі, який вимагає творчого підходу до розв’язання будь-яких завдань, гнучкості, оригінальності, швидкості та продуктивності у прийнятті будь яких рішень.

Результат

За допомогою корекційної програми очікуються наступні результати:

10 Профорієнтаційна робота з молоддю як соціально-педагогічна проблема в методиках, технологіях, методах та формах здійснення профорієнтаційної роботи з молоддю

Автор проекту:

Юденкова Олена Петрівна,
заступник директора з навчально-методичної роботи


Зміст проекту

Масштаб новації

Cистемна, охоплює весь навчальний заклад (на базі ресурсного центру «Професійний розвиток молодіжних ініціатив») та впроваджується в ЗНЗ Дніпропетровської області

Мета проекту

Полягає у виявленні можливостей профорієнтаційної діяльності на процес коригування життєвих планів випускників шкіл та адекватної їх реалізації шляхом продовження навчання в ПТНЗ.

Наявність комплексу взаємопов’язаних документів

Національна доктрина розвитку освіти України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа), Концепція профільного навчання в старшій школі, Положення про освітній округ, Концепція «Трудового навчання» у 12-річній школі, Нова редакція Концепції профільного навчання у старшій школі, Державний стандарт базової і повної середньої освіти (Освітня галузь «Технології»), Державна національна Програма «Освіта. Україна. ХХІ століття», Програма «Трудове навчання для загальноосвітніх навчальних закладів», Лист Міністерства освіти і науки України від 28.10.2002 р. № 1/9–472 «Про застосування Закону України „Про загальну середню освіту“ щодо розширення мережі та організації навчально-виховного процесу у гімназіях, ліцеях, колегіумах», Рекомендації Міністерства освіти і науки України, Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається.

Опис науково-інноваційних ідей

Наукова новизна

Сервісні атрибути

Терміни впровадження

Практична цінність

Результат

Запропонований проект має радикальний характер за ступенем змін; результативність організації процесу профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю. Спостерігається підвищення ефективності профорієнтаційної діяльності викладачів ПТНЗ, які задіяні в діяльності ресурсного центру «Професійний розвиток молодіжних ініціатив».

11 Організація й методика професійного навчання в ПТНЗ на основі інтеграції інноваційних виробничих та педагогічних технологій в змісті освіти; методиках, технологіях та методах навчально-виробничого процесу; управлінській діяльності

Автори проекту:


Зміст проекту

Масштаб новації

Cистемна, охоплює весь навчальний заклад та впроваджується в інші ПТНЗ України

Наявність комплексу взаємопов’язаних документів

Опис науково-інноваційних ідей

Наукова новизна

Сервісні атрибути

Практична цінність

Результат

Запропонований проект має радикальний характер за ступенем змін; результативність організації процесу підготовки кваліфікованих робітників відповідає загальнодержавним вимогам та попиту на ринку праці. Спостерігається підвищення ефективності освітньої, наукової, виховної, виробничої та управлінської діяльності.

12 Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського в контексті сьогодення: проблеми та пошуки (за матеріалами педагогічних читань та проектної роботи ПТНЗ) в змісті освіти; методиках, технологіях та методах навчально-виробничого процесу; управлінській діяльності

Автори проекту:


Зміст проекту

Масштаб новації

Системна, охоплює весь навчальний заклад та впроваджується в інші ПТНЗ України

Наявність комплексу взаємопов’язаних документів

Тези доповідей педагогічних працівників, презентаційні матеріали, відео- та аудіоматеріали щодо педагогічної спадщини В.Сухомлинського.

Опис науково-інноваційних ідей

У дослідних працях викладачів ПТНЗ визначено спільність їх педагогічних ідей та підходів до питань навчання й виховання з основами педагогічної системи В. Сухомлинського. Акцент здійснено на такі вектори навчально-виховного процесу: створення ситуації успіху при оцінюванні навчальної діяльності; основи колективу; виховання моральних якостей; виховання любові до праці тощо.

Наукова новизна

Досліджено структуру педагогічно-професійної компетентності педагогічного працівника ПТНЗ;

Практична цінність

Результати педагогічного проекту впроваджено в навчально-виробничий процес ДНЗ «МВПУПІТ»

13 Четверта міжрегіональна науково-практична учнівська конференція «Гуманітарно-ціннісний вибір учнів ПТНЗ поліграфічного профілю: пошуки та перспективи» в змісті освіти; методах та способах організації позаурочної діяльності учнівської молоді

Автори проекту:

учнівський колектив


Зміст проекту

Масштаб новації

Системна, охоплює декілька регіонів України та впроваджується в інші ПТНЗ України

Наявність комплексу взаємопов’язаних документів

Матеріали проектної діяльності учнів ПТНЗ поліграфічного профілю, тези доповідей, відео- та аудіоматеріали.

Опис науково-інноваційних ідей

Матеріали проектних груп за напрямками:

Наукова новизна

Учнями ПТНЗ поліграфічного профілю отримано нові знання та життєвий досвід у галузі державотворення, міжнародного співробітництва, налагоджені комунікативних зв’язків.

Практична цінність

Результат

Створено ефективну модель учнівського самоврядування. Реалізовано активні методи навчання, що сприяли активізації дослідно-пошукової діяльності молоді.

14 Інтелектуально-пошуковий квест «Я і мої знання» в змісті освіти; методиках, технологіях та методах навчально-виробничого та виховного процесу

Автор проекту:

Юдіна М.В.
майстер виробничого навчання, викладач


Зміст проекту

Масштаб новації

Системна, охоплює весь навчальний заклад та впроваджується в інші ПТНЗ України, а також загальноосвітні навчальні заклади Дніпропетровського регіону

Наявність комплексу взаємопов’язаних документів

Матеріали проектної діяльності учнів ПТНЗ поліграфічного профілю, тези доповідей, відео- та аудіоматеріали.

Опис науково-інноваційних ідей

Сформовано комплекс матеріалів, що сприяють розвитку уваги, логіки, нестандартного мислення молоді.

Наукова новизна

Матеріали педагогічних розвідок доводять вагомість створення для молоді ситуації успіху та досягнення певних цілей, що створює позитивний внутрішній стан людини та визначає для неї нові вищі цілі.

Практична цінність

Реалізовано технологію квесту «Я і мої знання»

Результат

Здійснено своєчасно актуалізацію вибору професії, усвідомлення значущості набуття якісної професійної освіти.

15 «Міжнародна співпраця як невід’ємна складова інноваційного розвитку національної освіти та науки» «Реалізація міжнародного проекту німецької Служби Старших Експертів SES в ПТНЗ»

Автор проекту:

Директор училища – Макаров Володимир Адольфович


Зміст проекту

Робота ДНЗ «МВПУПІТ»з Фондом німецької економіки з міжнародного співробітництва

Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій розпочало співпрацю з Фондом німецької економіки з міжнародного співробітництва (SES). 4 лютого 2015 року делегація навчального закладу прийняла активну участь у роботі міжнародного семінару (місце проведення: м. Харків, Почесне консульство Німеччини) за темою: «Експерти фонду SES Німеччини — трансфер німецького досвіду». Партнерами заходу були: Харківський німецький центр, організатори «Тижня Німеччини в Україні». Девізом роботи проекту є вислів: «Майбутньому потрібен досвід»!

Навчальний заклад отримав можливість безпосередньо розпочати роботу в рамках Україно-Німецької співпраці для підготовки фахівців видавничо-поліграфічної галузі на рівні міжнародних стандартів. В рамках заходу була надана інформація німецьким експертом, паном Берхардом Брінклі, про особливості підготовки поліграфістів в Німеччині, особливості налагодження рівня комунікації на поліграфічних підприємствах (заводах), світових вимогах до рівня компетентності персоналу. У своїй доповіді п. Брінклі акцентував увагу на тому, що видавничо-поліграфічна промисловість Німеччини переорієнтовується с сторону масових комунікацій і конкуренція в галузі найбільш висока і відповідно до цього вимоги до випускників професійних шкіл підвищені.

Таким чином, навчальний заклад отримав змогу і уклав угоду з керівництвом проекту SES на участь у програмі, що дало можливість в подальшому учням ДНЗ «МВПУПІТ» ознайомитись із європейськими стандартами і технологіями, підвищити кваліфікацію та майстерність майстрів виробничого навчання і викладачів спецдисциплін, отримати бізнес-консультації та обмінятися досвідом роботи поліграфічних підприємств Німеччини, що сприяє формуванню професійно важливих якостей у майбутніх фахівців.

Наразі пройдено два етапи роботи. Співпраця продовжується.

Матеріали роботи презентуються на веб-сайті училища: center-polygraph.org.ua. у розділі «Новини», а також за посиланням «Власний відеоканал» викладено зустріч з роботодавцями та інші заходи за участю експерта Герда Франка. За наслідками видано «Щоденник проекта».

Результат
/pdf/proj/2015-001.pdf

16 «Інноваційні форми розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у закладах освіти» «Використання можливостей навчально-практичних центрів в ДНЗ «МВПУПІТ» як осередків впровадження інноваційних виробничих технологій у зміст підготовки кваліфікованих робітників та підвищення кваліфікації педагогічних працівників»

Автор проекту:

Заступник директора з НВР – Шульга Н.М.


Досвід

Таким чином, на основі системного підходу та аналізу наукових праць маємо можливість визначити структуру професійно-педагогічної компетентності педагогічного працівника ПТНЗ. Перш за все ми маємо з’єднати в єдине ціле такі структурні елементи ППК як цільова та прогностична компетентність, які в подальшому пропонуємо розглядати як прогностично-цільову компетентність. Поряд з цим виокремлюємо ще одну додаткову компетентність — комунікативну, як здатність здійснювати професійно-педагогічне спілкування (з учнями, батьками, колегами, роботодавцями тощо). Після усіх уточнень структура ППК педагогічного працівника ПТНЗ буде включати дванадцять елементів. По друге, ми маємо враховувати, що в основі компетентності, як здатності здійснювати діяльність, лежать відповідні знання, а також уміння і навички їх використання.

Дослідивши структуру професійно-педагогічної компетентності педагогічного працівника ПТНЗ на основі системного підходу, маємо зазначити, що сьогодні, в умовах інформатизації освіти, швидких умовах техніко-технологічних змін виробництва кожен педагогічний працівник ПТНЗ має сам моделювати методику підвищення своєї професійно-педагогічної компетентності різними формами, методами і засобами на основі системного підходу.

На підставі вивчення сучасних вимог до діяльності педагогічного працівника пропонуємо виокремити кожен із елементів професійно-педагогічної компетентності:

1. Прогностично-цільова компетентність передбачає володіння методикою прогнозування в галузі розвитку професій всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів; знання професіограм та кваліфікаційних характеристик робітничих професій; способи визначення цілей професійного навчання та виховання тощо.

2. Спеціально-предметна компетентність передбачає якісним володінням змістом навчального предмету (виробничого процесу), знання його місця та ролі в структурі професійної підготовки випускника ПТНЗ; знання змісту професійної діяльності кваліфікованих робітників галузі; сучасну техніку, технологічне обладнання й інструмент, що використовуються в професійній діяльності та її наукові основи; передовий виробничий досвід тощо.

3. Соціально-професійна компетентність передбачає знання та володіння принципами формування та відбору змісту професійної освіти; правові норми відбору змісту професійної освіти тощо.

4. Біографічна компетентність передбачає комплексне володіння відомостями із біографій учнів, які необхідні для організації особистісно-зорієнтованого процесу навчання і виховання; знання способів збору всієї необхідної інформації; методику обробки та фіксації біографічної інформації про учнів тощо.

5. Психофізіологічна компетентність: психологія навчання (теоретичного і практичного); психологія виховання; підліткова психологія; психологія праці; фізіологічні основи теоретичного та практичного навчання.

6. Аутопсихологічна компетентність — знання способів самопізнання (методів, засобів, форм); способів оцінювання адекватно самооцінки; методики саморегуляції й самовідновлення тощо.

7. Методична компетентність — знання методів, засобів й форм професійного навчання; громадянського й сімейного виховання; технології професійно-теоретичного й практичного навчання; перелік та уміння розробляти навчально-плануючу, методичну й виховну документацію.

8. Регламентно-нормативна — принципи організації процесу професійної освіти та загальної середньої освіти; правові норми організації процесу професійно-технічної освіти та повної загальної середньої освіти.

9. Акмеологічна компетентність — знання способів самопізнання своєї особистості та самооцінки своєї діяльності.

10. Діагностична компетентність — знання критеріїв та показників навченості; критерії та показники вихованості; методи та засоби дидактичної діагностики; технології моніторингу навченості і вихованості.

11. Управлінська компетентність — знання теоретичних основ управління; функції управління і способи їх практичної реалізації в процесі навчання і виховання; володіння педагогічним менеджментом.

12. Комунікативна компетентність — знання структури й закономірностей спілкування; видів і стилів педагогічного спілкування; особливості спілкування системах «учень-викладач»; «учень-учень»; «викладач-батьки»; «викладач-викладач»; «викладач-адміністратор»; знання недоліків та переваг володіння власною мовою та мімікою.

Зміст проекту

Згідно з порядком підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладах (наказ МОН від 30.04.2014 № 535) в ПТНЗ України передбачені такі його традиційні види: довгострокове підвищення кваліфікації; короткострокове підвищення кваліфікації (семінари, майстер-класи, семінари-практикуми, семінари-тренінги, авторські школи, тренінги, вебінари, «круглі столи» тощо); стажування.

У цьому контексті першочерговим завданням для заступників директорів ПТНЗ є педагогічна діагностика для вивчення результативності системи неперервної освіти педкадрів, що дозволить визначити зміст, форми та методи навчання. Потребує перегляду і допрацювання система доведення інформації до педагога про зміст, форми та терміни підвищення кваліфікації, що дасть право вибору і вплине на формування потреби в підвищенні професійної компетентності.

Шляхи розв’язання цих проблем в ДНЗ «МВПУПІТ» вирішуються засобом організації різнорівневих курсів підвищення кваліфікації на базі офіційно створених двох навчально-практичних центрів: «Поліграфічні матеріали» та «Банк освіта». Навчально-практичні центри вирішують завдання щодо вдосконалення практичної підготовки викладачів професійно-технічних навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів, підвищення кваліфікації фахівців підприємств, організацій, установ (далі — слухачі), впровадження у навчальний процес новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів, здійснення шляхом співробітництва і взаємодії постійного зв’язку між підприємствами та іншими професійно-технічними навчальними закладами з метою поширення інноваційних педагогічних та виробничих технологій, інформації щодо новітніх матеріалів, інструментів, обладнання за професіями

Педагогічна компетентність — це процес і результат творчої професійної діяльності, інтегрований показник особистісно-діяльнісної сутності викладача, зумовлений рівнем реалізації його гуманістичної спрямованості.

Система професійно-технічної освіти за своєю природою має прогнозувати і враховувати зміни в економіці, відтворювати зміни виробничих технологій у змісті освіти, впроваджувати нові форми управлінської діяльності, забезпечувати безперервне і системне підвищення кваліфікації усіх категорій працівників навчального закладу. Із переходом до ринкової економіки з’явилися і чітко виокремились три групи інтересів по відношенню до професійної освіти — інтереси особистості (учня, слухача ПТНЗ), роботодавця (замовника кадрів) і держави. Вони часто не співпадають, а інколи і вступають у суперечність, вимагаючи від такої соціальної інституції як професійна освіта, швидкої адаптації до усіх змін, оновлення змісту освіти, підготовки соціально-інтерактивних і мобільних кваліфікованих робітників. Вирішенням усіх наведених проблем займаються педагогічні працівники ПТНЗ: викладачі спецтехнології, викладачі загальноосвітньої підготовки, майстри виробничого навчання, методисти, старші майстри, заступники директорів, директори. Отже, саме рівень кваліфікації педагогічного працівника ПТНЗ, його особисті якості, особливості процесів його мислення, готовності до інноваційної діяльності є визначальними чинниками у процесі формування в учнів системи теоретичних знань, практичних та інтелектуальних умінь, професійних навичок, які мають забезпечити рівень кваліфікації з визначеної професії відповідно до вимог соціального замовлення (роботодавців, держави, соціуму). Маємо зазначити, серед проблем сучасної педагогіки одним із пріоритетних є питання формування професійно та педагогічно компетентного педагогічного працівника ПТНЗ, готового до сприйняття і розв’язання нових завдань, до формування в учнів активної життєдіяльності у змінних соціальних умовах.

Метою інноваційного досвіду є дослідження структури професійно-педагогічної компетентності педагогічного працівника ПТНЗ на основі системного підходу; визначення взаємозв’язків її структурних компонентів у педагогічній системі. Розгляд цього питання вимагає вирішення двох основних завдань: визначити зміст поняття «професійно-педагогічна компетентність педагогічного працівника ПТНЗ»; вибрати науковий підхід, який дозволяє визначити структуру вищевказаної компетентності.

Формування професійно-педагогічної компетентності педагогічного працівника ПТНЗ покладено на систему професійно-педагогічної освіти та є складовою педагогічної інноватики. Система професійно педагогічної освіти спрямовується на підготовку педагога з високим рівнем професійної компетентності, що ґрунтується на новітніх досягненнях психолого-педагогічних наук, сучасних спеціальних знаннях певної галузі виробництва; з високим рівнем педагогічної компетентності, критичного мислення, здатності застосовувати наукові надбання на практиці; здатності запроваджувати цінності демократичної, правової держави. Формування професійно-педагогічно компетентного педагогічного працівника є на нашу думку, віддзеркаленням основних змін у тенденціях та закономірностях сучасної освіти в Україні.

На основі глибокого аналізу дефініцій поняття «професійно-педагогічна компетентність педагогічного працівника ПТНЗ», а також керуючись власним досвідом здійснення основних функцій діяльності педагога, маємо змогу дати цьому поняттю наступне визначення — професійно-педагогічна компетентність (ППК) — це здатність педагогічного працівника ПТНЗ кваліфіковано здійснювати професійно-спрямоване навчання і виховання в рамках конкретної професії на рівні вимог, які встановлені державними стандартами професійної освіти, на основі поєднання техніко-технологічних та психолого-педагогічних знань, умінь та навичок.

Професійно-педагогічна компетентність педагогічного працівника ПТНЗ складається з двох інтегрованих одна в іншу складових: компетентності техніко-технологічної (інженерної) і компетентності психолого-педагогічної. При цьому, техніко-технологічна компетентність є предметною або змістовною сферою діяльності, тобто тією сукупністю знань, умінь і навичок і якостей особистості, яку необхідно передати учню в процесі здобування професійної освіти. Психолого-педагогічна компетентність, в свою чергу, є засобом, який забезпечує цю передачу.

Таким чином, професійно-педагогічна компетентність є єдиним інтегрованим утворенням, яке формує одну із підсистем особистості педагогічного працівника ПТНЗ. Зазначимо, що будь-які зміни, навіть в одному елементі системи, призводять до зміни загальної якості системи. Саме тому, удосконалюючи один з компонентів ППК, можна покращити її якість в цілому, тобто підвищити рівень професійно-педагогічної компетентності педагогічного працівника ПТНЗ. Здійснювати це маємо тільки за умови визначення структури ППК.

Вирішувати це завдання маємо за допомогою системного підходу, який, з однієї сторони, полягає у сприйнятті педагогічного явища як цілісної педагогічної системи, а з іншої, в отриманні якомога більшої інформації про зміст і стан кожного її компонента, а також взаємодію його з іншими компонентами.

Виходячи з уявлення про педагогічну систему (ПС) як цілісну та на основі досліджень науковців, її структуру можемо подати як шестикомпонентну:

  1. Мета освіти і її інформаційний еталон.
  2. Зміст освіти.
  3. Учень (слухач ПТНЗ).
  4. Педагогічний працівник ПТНЗ.
  5. Засоби (засоби, методи і форми) навчання і виховання.
  6. Результат і продукт професійної освіти.

Визначена структура ПС — це її статистична характеристика. Вважаємо, що процес взаємодії структурних компонентів ПС — це і є сам педагогічний процес з усіма його характеристиками, які можна вважати динамічними характеристиками ПС. Маємо зазначити, що взаємодія структурних компонентів між собою можлива тільки за чітко визначених умов.

Поняття «умова» у довідниковій та науковій літературі трактується як «філософська категорія, в якій відображаються універсальні речі до тих факторів, завдяки яким вона виникає та існує. Завдяки наявності відповідних умов властивості речей переходять з можливості в дійсність».

«Умова — ставлення предмета до навколишніх явищ, без яких він існувати не може».

У науково-педагогічній літературі умови розуміють як сукупність заходів (об’єктивних можливостей) навчально-виховного процесу, які забезпечують досягнення учнями вищого рівня діяльності. Узагальнивши думки різних авторів, визначаємо, що будь-яка умова — це певне обмеження, яке покладається на дійсність, тобто на функціональність предмета. Таким чином, можемо зазначити, що кожен компонент педагогічної системи містить у собі додаткове змістовне навантаження. Науковці називають його функціональною оболонкою (ФО) компонента педагогічної системи. Дослідники пропонують використовувати функціональні оболонки до кожного компонента педагогічної системи, які співіснують у тісній інтеграції (пропонуємо розглянути за схемою «ПС — її функціональна оболонка»): мета освіти і її інформаційний еталон (1) — соціально-професійний прогноз (А); зміст освіти (2) — принципи відбору змісту освіти (Б); учень (слухач ПТНЗ) (3) — індивідуальні психофізіологічні особливості (В); педагогічний працівник ПТНЗ (4)- професійно-педагогічна компетентність (Г); засоби (засоби, методи і форми) навчання і виховання (5)- принципи та правові норми навчання і виховання (Д); результат і продукт професійної освіти (6) — педагогічна діагностика (Е).

На підставі виокремлених одиниць можемо сформувати взаємозалежність елементів професійно-педагогічної компетентності з компонентами педагогічної системи та функціональними оболонками (табл. 1). Окремо зазначимо, що необхідно виділити додатково управлінську компетентність, як компетентність у галузі управління процесами навчання і виховання. При цьому, педагогічний працівник, управляючи процесами навчання і виховання, фактично управляє розвитком особистості учня.

Результат
/pdf/proj/2015-002.pdf

17 Психологічна підтримка дітей і молоді, що знаходяться в складних життєвих обставинах Медіація як спосіб врегулювання конфліктів та інструмент надання дієвої підтримки учням ПТНЗ, що знаходяться в складних життєвих обставинах

Автор проекту:

практичний психолог ДНЗ «МВПУПІТ» – Ю.В.Казарінова


Досвід

підвищення обізнаності учнів, щодо поняття конфлікту, конструктивного та деструктивного видів конфлікту, їх характеристик та особливостей впливу на психолого-соціальний стан опонентів; роз’яснення та інформування про прийоми та методи конструктивного конфлікту та наявних стилів ведення конфлікту; формування навичок конструктивної поведінки у конфліктній ситуації та орієнтування на використання моделі співробітництва як основи ефективної моделі поведінки підлітків; підвищення рівень знань щодо процесу медіації як інноваційного методу конструктивного вирішення конфліктів та підвищити мотивацію звернення до медіатора та участі у процесі медіації з метою збереження відкритих та добрих відносин з оточуючими; підвищення та стабілізація соціально-психологічного стану підлітків під час складних життєвих ситуаціях.

Завдання:

Зміст проекту

В ПТНЗ України більша частка контингенту учнів знаходиться у складних життєвих обставинах і процедура роботи на загальнодержавному рівні унормована Порядком виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб) (Постанова КМУ від 21 листопада 2013 р. № 896). Проте, крім традиційних особливостей роботи з даними категоріями підлітків психологічна служба ДНЗ «МВПУПІТ» має власний досвід експериментальної роботи.

Конфлікт є невід’ємною частина спілкування та взаємовідносин людей у суспільстві, незалежно від віку, рівня освіти, статусу конфліктуючих сторін або їх соціального рівня. Незважаючи на бажання багатьох людей уникати або повністю усунути виникнення конфлікту в житті, незаперечним залишається факт неможливості повного виключення конфліктних ситуацій з життєдіяльності людей. Конфлікт як характерна риса спілкування і взаємодії людей не завжди є негативним феноменом в спілкуванні, все залежить від моделей і стилів поведінки опонентів, їх особливостей спілкування, які можуть бути конструктивними або деструктивними. Для ефективного вирішення конфліктів в ДНЗ «МВПУПІТ» використовуються конструктивні способи спілкування, хоча в реальності все відбувається навпаки, що призводить до негативного результату і загострення конфлікту, агресивних проявів, фрустрації та суперництва без будь-якого ефективного результату для обох сторін. Найбільш ефективним виходом з деструктивного конфлікту на сьогоднішній день є використання процесу медіації та звернення до медіатора як третьої нейтральної особи.

Медіація як процес добровільного і конфіденційного знаходження ефективного і конструктивного вирішення конфліктів вдало використовується в країнах Європи і США. Україна також не стала винятком у використанні інноваційних методів конструктивного вирішення конфліктних ситуацій, що проявляється у все більшому завоюванні процесу медіації на просторах українських земель і все більшим її використанням в різноманітних сферах людської діяльності. На сьогоднішній день медіація як процес співпраці та знаходження взаємовигідних рішень використовується в сімейній, судовій, юридичній, організаційній, бізнес і менеджмент сферах, все більше показуючи на практиці її ефективність і якість в обслуговуванні обох сторін конфлікту, без віддачі переваги або відміни думки якоїсь із сторін. Осторонь не залишилася і сфера навчання в ПТНЗ, так як медіація останнім часом вводиться в навчальну діяльність як важливий і необхідний елемент вирішення різноманітних конфліктів в навчальному закладі і забезпечення комфортного середовища навчання для дітей.

Медіація дуже широко стала використовуватися в останні роки в ПТНЗ з огляду на необхідність її введення як елементу врегулювання конфліктних взаємовідносин як учнів всередині колективу у групи, так і вирішенні конфліктів між учнями та педагогами, учнями та батьками, а також між співробітниками закладу. Поведінкові особливості контингенту учнів ПТНЗ проявляються у завищеній конфліктності та демонстративності, оскільки молодь, яка отримує професійно-технічну освіту, знаходиться у періоді підліткового віку, які багато психологів і медиків називають підлітковим кризовим періодом. Криза підліткового віку, яка отримала серед населення багатозначну назву «перехідна», «важка», «критична», пов’язана з переходом учнів від дитячої позиції до дорослої відповідальності, з одночасним бурхливим фізіологічним, психологічним і статевим розвитком, що зумовлює емоційну нестійкість підлітків і їх різке коливання емоційного фону і настрою, що в підсумку впливає на взаємини в групі, між однолітками, батьками та педагогами, підвищуючи конфліктність у середовищі

Новизна полягає: Використання методу медіації як підтримки молоді в складних соціальних ситуаціях застосовується в ДНЗ «МВПУПІТ» з 2015 року вперше в Дніпропетровську і досвід його впровадження за даний період має позитивні результати в навчальному закладі. В училищі медіація була введена як ефективний спосіб вирішення конфліктів і допомоги учням, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, які частіше проявляються у поведінці підлітка у формі деструктивного конфлікту з оточенням. Даний інноваційний метод допомоги конфліктуючим учням у виборі конструктивної стратегії поведінки в складних ситуаціях допомагає зрозуміти власну поведінку і поведінку партнера, усвідомити і зрозуміти свої інтереси, потреби і виявити інтереси опонента, та з урахуванням наявної об’єктивної інформації про стан опонента за допомогою медіатора прийти до позитивного результату конфлікту, який задовольняє всі сторони. Процес медіації в даний час є новим інноваційним методом, який впроваджується в ДНЗ «МВПУПІТ» і вже за певний період показав позитивні результати, які відбилися на взаємодії учасників навчального процесу, їх соціально-психологічному стані, поведінці в соціальному оточенні, як в навчальному заклад, так і в сім’ї, з друзями і оточуючими людьми.

Результат
/pdf/proj/pidtr.pdf

18 Інноваційні заклади освіти у роботі з молоддю в позанавчальний час Використання можливостей соціальних мереж як сучасного інструменту формування виховного середовища для молоді ПТНЗ

Автор проекту:

Рада молодіжного самоврядування


Зміст проекту

Структура навчально-виховного он-лайн проекту «Історичний персонаж»

Проект 1 «Дослідження топографічних об’єктів міста Дніпропетровська, що змінили/змінюють свої назви за Законом про декомунізацію»

Проект 2 «Захисник України - хто він і що несе на своєму мечі?»

Проект 3 «Україна в рядках українських поетів»

Проект 4 «Правозахисні організації та діячі»

Проект 5 «Візуалізоване дослідження термінів, що виникли за період з 2013 по 2015 роки»

Проект 6 «Діяльність прес-центру ДНЗ «МВПУ ПІТ» як прогресивна форма зайнятості молоді у поза навчальний час»

19 Всеукраїнський навчально-пізнавальний проект «Пізнай себе» — «Духовний образ Г. С. Сковороди — спадщина українського суспільства: дієвий чинник його самопізнання, моральної зрілості й культурно- соціального саморозвитку»

Автор проекту:


Зміст проекту
Методичний паспорт проекту

20 Всеукраїнський національно-патріотичний проект «Відзначення 100-річчя Української революції» — «Українська революція 1917–1921 років як ключовий та найскладніший період національної історії 20 століття»

Автор проекту:


Зміст проекту
Методичний паспорт проекту

21 Регіональний інформаційно-просвітницький, культурологічний проект «Вірування українців: традиції та сучасність»

Автор проекту:


Зміст проекту
Методичний паспорт проекту

22 Глобальний медійний проект «Школа медіа-грамотності для учнівської молоді та мешканців міста»

Автор проекту:


Зміст проекту
Методичний паспорт проекту

23 Управлінський цільовий проект «Розробка та реалізація авторської моделі державно-приватного партнерства (ДПП) у сфері професійної освіти»

Автор проекту:


Зміст проекту
Методичний паспорт проекту

24 Інформаційно-навчальний проект «Застосування освітньо-інформацйного середовища (ОІС) у навчальному процесі»

Автор проекту:


Зміст проекту
Методичний паспорт проекту

25 Формування інформаційно-цифрової компетентності як важливої складової розвитку інноваційної особистості

Автор проекту:


Зміст проекту
Методичний паспорт проекту

26 Упровадження інноваційних освітніх і виробничих технологій — ефективний засіб підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів

Автор проекту:


Зміст проекту
Методичний паспорт проекту

27 Розвиток професіи?ноі? компетентності педагогічних працівників у системі неперервноі? освіти

Автор проекту:


Зміст проекту
Методичний паспорт проекту

28 Студія протистояння негативному медіавпливу: від слова до діла

Автор проекту:


Зміст проекту
Методичний паспорт проекту

29 Сучасні інформаційні технології в навчанні дорослих (дистанційні курси, тренінги, e-learning тощо)

Автор проекту:


Зміст проекту
Методичний паспорт проекту

30 Дослідження впливу жирності молока на структуру та щільність хлібобулочних виробів

Автор проекту:


Зміст проекту
Методичний паспорт проекту

31 Досвід впровадження елементів дуальної форми здобуття освіти у 2020-2021 навчальному році (для групи з терміном навчання 1 рік – 4112 «Оператор комп’ютерної верстки», 8251 «Друкар офсетного плоского друкування»)

Автор проекту:


Зміст проекту
Методичний паспорт проекту