Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

Проекти 2012 (архів)

В таблиці нижче можна ознайомитись з тими проектами, що вийшли з нашого училища у 2012 році.

Також в архіві можна переглянути проекти 2010, 2011 та 2013 років.

Номінація Підномінація
1 Управлінська діяльність Співпраця з замовником, соціальним партнером, регіональною владою

Автори проекту:

Макаров В.А.
Директор ДНЗ «МВПУ ПІТ»

Юденкова О.П.
Заступник директора з НМР


Досвід
Моделювання діяльності навчального закладу на основі програми соціального партнерства як підсистеми управління якістю освіти

Зміст проекту
Роботу над проблемою ДНЗ «МВПУ ПІТ» розпочав відповідно до наказу № 213 від 16.03.07 р. Міністерства освіти і науки України. Мета: розробка власної програми соціального партнерства на основі навчально-науково-виробничого комплексу видавничо-поліграфічної галузі; розробка власної програми соціального партнерства; підвищення престижу, іміджу навчального закладу, а також статусу випускника ПТНЗ. Завдання: створення умов для формування професійно-педагогічної майстерності педагогічних працівників ПТНЗ; оновлення системи управління ПТНЗ; ліцензування спеціальностей: «Діловодство», «Друкарське виробництво», «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації» з метою запровадження ступеневої освіти; оновлення змісту професійної освіти відповідно до динамічних змін ринку праці.

Практична цінність
розробка, апробація нового змісту навчання та виховання (навчальні плани, предмети, навчальні та виховні програми, апробація підручників, посібників тощо); розробка, апробація інноваційних технологій: форм, методів, прийомів навчально-виховної діяльності; розробка, апробація нових технологій управління навчальними закладами, нового змісту управлінських функцій.

Результат

2 Результативність професійно-практичної роботи закладу Впровадження у навчально-виробничий процес нових виробничих технологій

Автор проекту:

Циклова комісія «Друкарське виробництво»


Досвід
Досвід впровадження інноваційних виробничих технологій поліграфічної галузі в професійну підготовку

Зміст проекту

Оновлення навчально-виробничого процесу з урахуванням техніко-технологічних змін виробництва у регіоні є провідною умовою досягнення ефективності професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників з професії «Друкар офсетного плоского друкування» ІВТ у професійній діяльності.

Видавничо-поліграфічна галузь останнього десятиліття характеризується широким упровадженням високопродуктивних технологій, які ґрунтуються на найновіших досягненнях електроніки, комп’ютерної техніки, хімії та інших галузей науки. На цій підставі, маємо можливість зробити висновок, що у середньому через 3–5 років у видавничо-поліграфічній галузі принципово оновлюються технологічні процеси. За цей період, у міру появи нової інформації та термінів, компетентність професіонала зменшується майже вдвічі. Це потребує врахування ІВТ у змісті підготовки робітників поліграфічного профілю.

Плануючи зміни в підготовці друкаря офсетного плоского друкування, ми виходили з положення про те, що найефективніший результат професійної підготовки кваліфікованих робітників поліграфічного профілю, можна отримати лише за умови оптимального безпосереднього включення майбутнього фахівця в поле дії конкретних професійних, соціальних, психологічних та педагогічних механізмів відбору і формування готовності до використання ІВТ у професійній діяльності. Враховуючи мету професійної підготовки, її зміст визначається не тільки сукупністю знань, умінь і навичок, але й правилами та нормами поведінки, якими мають оволодіти учні у процесі навчання в ПТНЗ. Це розвиток духовності, культури, технологічного мислення, творчих здібностей.

Саме на цій підставі відбувається зміна цільової орієнтації навчально-виховного процесу, що призвело до необхідності розробки та впровадження в робочий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників з професії «Друкар офсетного плоского друкування» предмета за вибором — «Інноваційні виробничі технології на сучасному поліграфічному підприємстві».

Практична цінність

«Інноваційні виробничі технології на сучасному поліграфічному підприємстві» — логічне продовження усіх професійно спрямованих предметів з фахової підготовки поліграфістів. Зміст предмета спрямовано на засвоєння: знань з основних об’єктів виробничих інновацій у поліграфічній галузі; навичок у галузі інформаційного обміну; уміння мислити; фундаментальних знань у галузі поліграфії (знання властивостей сучасних поліграфічних матеріалів і розуміння їхнього вмілого в технологічних процесах; знання і розуміння основних інноваційних процесів друку); знань з організаційних систем; навичок міжособистісних відносин.

Результат

На основі детального аналізу використання ІВТ на сучасних поліграфічних підприємствах педагогіч-ними працівниками ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій» виокремлено інновації, які мають бути використані у професійній підготовці. Виокремлені ІВТ розподілено за змістом професійно спрямованих предметів відповідно до ДСПТО 8251.2.DD.22.00–2008 (табл. 1). Новий матеріал запроваджено в навчальні програми предметів за рахунок усунення тем, які дублювалися у професійно спрямованих предметах та виробничому навчанні.

Оновлення змісту професійно спрямованих предметів на основі використання ІВТ.pdf

3 Результативність професійно-практичної роботи закладу Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійному зростанні педпрацівників та учнів

Автор проекту:

Лабораторія ІКТ технологій та ступеневої освіти ДНЗ «МВПУ ПІТ»


Досвід
«Щоденник.ua» як сучасний електронний засіб усіх суб’єктів навчального процесу (учнів, батьків, викладачів)

Зміст проекту

Щоденник.ua» унікальний Інтернет-проект, метою якого є створення єдиної освітньої мережі для всіх учасників освітнього процесу. «Щоденник.ua» — це інструмент, який багато в чому робить процес управління освітою більш оперативним і зручним, дозволяючи швидко і одночасно інформувати про поточні зміни в ПТНЗ всіх учасників освітнього процесу. Сайт максимально комфортний для будь-якого рівня Інтернет-користувачів. «Щоденник.ua» постійно удосконалюється і ним з вдячністю користуються усі суб’єкти.

Доступ в систему здійснюється тільки за спеціальним кодом, отриманим в ПТНЗ. Зміст загальнодоступних розділів контролюється системним адміністратором, щоб уникнути появи небажаної інформації і реклами.

Електронний щоденник — сайт для батьків, учнів і вчителів, який служить електронним аналогом обліку успішності учнів у навчальному закладі. Тут збираються і обробляються дані, які представлені в зручному для сприйняття вигляді і доступні в будь-якій точці, де є підключення до Інтернет.

Практична цінність

Результат

У навчальному закладі ефективно використовується електронний засіб контролю та корекції навчально-виробничого процесу, який дозволяє вирішувати професійні інтереси викладачів та потреби учнів ПТНЗ та їх батьків.

4 Ствердження суті робітничих професій Інноваційні форми профорієнтаційної роботи

Автор проекту:

Педагогічний колектив


Досвід
Підготовка педагогічних працівників до профорієнтаційної роботи з молоддю

Зміст проекту

В ДНЗ «МВПУ ПІТ» відкрито центр профорієнтології при психологічній при психологічній службі.

Перед писхиологічною службою стоїть завдання навчити педагогічних працівників вивчати нахили чи здібності учнів через призму їхнього ставлення до тих чи інших професій, але для цього необхідно кожного педагогічного працівника підготувати, озброїти інструментарієм, методою управлінської профорієнтаційної діяльності.

Виходячи з основних завдань центру профорієнтології психологічною службою виокремлено такі поетапні завдання:

Практична цінність

Підготовка педагогічних працівників до профорієнтаційної роботи з молоддю здійснюється на основі тренінгових занять, що включають такі взаємозумовлені модулі:

Результат

Педагогічними працівниками ДНЗ «МВПУ ПІТ» розроблено власні «Методичні рекомендації щодо психологічних особливостей профорієнтаційної роботи із старшокласниками в сучасних умовах».

5 Ствердження суті робітничих професій Інноваційні форми профорієнтаційної роботи

Автор проекту:

Педагогічний колектив


Досвід
Науково-методичне забезпечення профорієнтаційної роботи з молоддю

Зміст проекту

Вивчення питання організації профорієнтаційної роботи в ДНЗ «МВПУ ПІТ» здійснюється на науково-методичному рівні. Змістове наповнення даного напрямку діяльності враховує такі чинники: відміну адміністративного розподілу молодих фахівців, правові та ідеологічні інструменти впливу на них; структуру економіки, що швидко змінюється, та втрати у молоді певних пріоритетів; мобільність робітничої сили та її стабільність.

Практична цінність

Профконсультування випускників шкіл в ДНЗ «МВПУ ПІТ» спрямоване на активізацію професійного самовизначення безробітних громадян на основі погодження їх професійних потреб, мотивів та потреб ринку праці.

Цінність профконсультації — на основі підбору адекватних способів вирішення проблеми (виявлення запитів, діагностики, обговорення варіантів пошуку роботи, працевлаштування, перспектив робочого місця) педагогічні працівники сприяють формуванню у випускників шкіл, а в подальшому учнів ПТНЗ професійного плану і створення шляхів його реалізації.

Результат

В ДНЗ «МВПУ ПІТ» створено лабораторію менеджменту та моніторингу освітніх послуг, яка здійснила опитування школярів у 2011 н.р. та виявила показники, які відтворені на слайді. Відповідно до цих показників визначено, що більша частка випускників шкіл орієнтується на придбання вищої освіти, не ставлячи в пріоритети — здобуття професійно-технічної освіти і на підставі цього розроблена власна програма профорієнтаційної роботи.
В ДНЗ «МВПУ ПІТ» питання профорієнтації та пропаганди робітничої праці конкретизовані у вигляді спільних заходів з державною службою зайнятості у Красногвардійському районі:

— створюється система тестування і відбору випускників шкіл для навчання в ПТНЗ;

 • запроваджено курс для населення міста «Основи бізнеспланування»
 • запроваджено предмет за вибором «Основи малого підприємництва та відкриття власної справи» для учнів ПТНЗ;
 • проведення КВК в школах міста та виступи агітбригад з проблеми профорієнтації учнів шкіл.
 • 6 Методична робота начального закладу Сучасні педкабінети

  Автор проекту:

  Юденкова О.П.
  Заступник директора з НМР


  Досвід
  Науково-дослідна робота навчального закладу «Моделювання діяльності інноваційного навчального закладу на основі соціального партнерства як підсистеми управління якістю освіти

  Зміст проекту

  У Міжрегіональному вищому професійному училищі з поліграфії та інформаційних технологій розвиток експериментальної та науково-дослідної діяльності стає засобом оновлення змісту і підвищення якості професійної підготовки. Основою для такого оновлення стає діяльність експериментального педагогічного майданчика. Програма діяльності майданчику базується на основних напрямках.

  Перший напрямок — це тісна взаємодія професійно-технічного навчального закладу із академічною наукою. Наукове керівництво здійснюється Інститутом професійно-технічної освіти АПН України та Інститутом інноваційних технологій та змісту освіти. На сучасному етапі розвитку системи професійної освіти принципово важливим є інтеграція фундаментальних досліджень та практичного досвіду.
  Вказані вище установи не тільки надають допомогу нашому навчальному закладу в науковому забезпеченні інноваційних процесів, а і в координації фундаментальних та прикладних досліджень. Експериментальний майданчик закріплено за лабораторіями інститутів, а його план включено до спільної роботи з ними. Така співпраця дозволяє забезпечити можливість поетапного контролю за діяльністю майданчика, здійснювати своєчасну корекцію основних напрямків та змісту досліджень.

  Другий напрямок — запровадження власної програми соціального партнерства, яка базується на встановленні діалогу, політики партнерських відносин з усіма замовниками кадрів Дніпропетровщини. З метою реалізації завдань даного напрямку здійснюється цілий ряд маркетингових досліджень внутрішніх середовищ поліграфічних підприємств регіону. Здійснено розробку авторських програм по вивченню учнями ПТНЗ інноваційних виробничих технологій. Роботодавці надають допомогу педагогічним працівникам ПТНЗ у проведенні лабораторно-практичних занять в умовах підприємств.

  Даний напрямок є стратегічно важливим для ПТНЗ в умовах ринкової економіки, а тому кожен рік в навчальному закладі запроваджуються все нові форми співпраці з роботодавцями.

  Третій напрямок — запровадження структурно-функціональних змін у спільній діяльності навчальних закладів поліграфічного профілю шляхом створення асоціацій. Мета їх створення — підвищення якості професійної освіти всіх рівнів відповідно до сучасних вимог ринку праці та координація освітнього процесу. Створення асоціації поліграфічних професійно-технічних навчальних закладів (Київського вищого поліграфічного училища, Міжрегіонального вищого професійного училища з поліграфії та інформаційних технологій, Ставропігійського професійного ліцею, Харківського поліграфічного ліцею, Донецького поліграфічного ліцею) передбачає інтеграцію діяльності навчальних закладів різних рівнів атестації із залученням громадського і виробничого потенціалу.

  Практична цінність

  Процес інтеграції поліграфічних професійно-технічних навчальних закладів потребує розробки нових засад структурно-функціональних змін системи управління, запровадження інноваційних технологій та методів навчання, форм організації. Саме такий підхід сприятиме трансформації всіх елементів системи освіти та створюватиме умови для їх подальшого розвитку.

  Проведення міжрегіональних учнівських науково-практичних конференцій на базі Міжрегіонального вищого професійного училища з поліграфії та інформаційних технологій за темами: «Взаємодія навчального закладу та ринку праці в дзеркалі професійних трансформацій», «Формування інноваційної свідомості учнів ПТНЗ. Критерії до випускника ПТНЗ в умовах інформаційного суспільства», «Відкритий діалог — ефективний метод оновлення професійної освіти відповідно до європейських систем цінностей» — є вагомою процедурою, яка дозволяє усім членам асоціації ПТНЗ поліграфічного профілю виробити інноваційну освітню траєкторію, за якою в учнів розвиваються індивідуальні можливості, ділова активність, підприємливість, мобільність, а отже і підвищується якість професійної освіти.

  Головна мета започаткування експериментально-дослідної роботи — вирішення проблеми забезпечення висококваліфікованими робітниками видавничо-поліграфічного комплексу регіону за рахунок підвищення професійної мотивації учнів ДНЗ «МВПУ ПІТ», формування в них стійких професійних компетенцій, створення «ситуації успіху», впровадження дієвого соціального партнерства.

  Основні напрямки експерименту:

 • забезпечення наукового супроводу процесу навчання і виховання учнів в ПТНЗ за рахунок тісної співпраці з науковими установами;
 • розробка власної концепції соціального партнерства та запровадження практико-зорієнтованого навчання;
 • вивчення та розповсюдження вітчизняного та іноземного передового досвіду в системі професійної освіти;
 • розробка спільно з роботодавцями індикаторів оцінки якості підготовки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів;
 • організація науково-дослідної, експериментальної діяльності з проблеми розробки навчально-методичного забезпечення з технології впровадження виробничих інновацій в процес підготовки кваліфікованих робітників;
 • організація професійної підготовки та підготовки кваліфікованих педагогічних працівників в умовах реального виробництва, та шляхом створення на базі училища центру професійної педагогічної майстерності;
 • забезпечення навчально-виховного процесу дидактичним сервісом нового покоління.
 • Результат

  На основі врахування сучасних тенденцій розвитку професійної освіти розроблено модель управління науково-методичною роботою в ПТНЗ:

  7 Управлінська діяльність Сучасні форми управління навчально-виробничим процесом у ПТНЗ

  Автори проекту:

  Методична рада ПТНЗ

  Литвін Олексій Валерійович
  розробник бази даних — інженер


  Досвід
  Інформаційно-аналітичне забезпечення управлінської діяльності керівників навчальних закладів, органів управління освітою

  Зміст проекту

  Інтегроване використання різних форм накопичення, систематизації та зберігання професійно необхідної інформації сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників, яка спрямована на підняття науково-теоретичного і загальнокультурного рівня педагогів. Для реалізації поставленого завдання в ДНЗ «МВПУ ПІТ» педагогічний кабінет створено на базі лабораторії інформаційних технологій. Педагогічні працівники мають можливість користуватись єдиною аналітично-методичною базою «Моніторинг та систематизація методичної роботи педагогічних працівників», яка скорочено називається «Технологія змістового моніторингу».

  Практична цінність

  Запровадивши технологію змістового моніторингу методична служба навчального закладу змогла об’єднати три функції управління: контролюючу, аналітичну і корекційну. Завдяки цьому керівники ПТНЗ отримали змогу оцінювати зміни, які відбуваються в професійно-педагогічній діяльності педагогічних працівників, в навчальному процесі і прогнозувати напрями його розвитку, своєчасно приймати оптимальні рішення.
  Застосування інноваційної технології змістового моніторингу у викладачів формується методичне мислення — це явище багаторівневе, яке включає в себе установки, психолого-педагогічні знання, професійно-особистісні якості, способи розумових і практичних дій.
  Організація роботи педагогічного працівника з інноваційною технологією змістового моніторингу сприяє не тільки розвитку мислення, а й усвідомленню кожної навчально-виховної ситуації, цілеспрямованості, сконцентрованості, логічності, формуванню методичної культури, як вищої форми активності і творчої самостійності, як передумови виникнення нових методичних ідей і шляхів їх вирішення.

  Результат

  В ДНЗ «МВПУ ПІТ» створено єдину аналітично-методичну базу «Моніторинг та систематизація методичної роботи педагогічних працівників», яка містить такі розділи (див. рис. 1): відкриті уроки; виховний напрямок; ДКА; експериментальний педагогічний майданчик; загальноосвітні дисципліни;звітність; керівники проектів; конференції, семінари; методичні комісії; підвищення кваліфікації; паспорти кабінетів; професійно-технічний цикл; психологічна служба; скринька НМЦ ПТО; стажування; творчі групи по апробації

  8 Результативність професійно-практичної роботи закладу Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійному зростанні педпрацівників та учнів

  Автор проекту:

  Лебідь Л.О.
  Майстер виробничого навчання


  Досвід
  Електронний посібник «Організація робочого середовища секретаря

  Зміст проекту

  Методика використання програми верстки Adobe InDesign CS5, що дозволяє створювати інтерактивні web-документи та слайд-шоу. Крім вже традиційного експорту зверстаного матеріалу у формат PDF, представлено можливість експорту матеріалу у формат FLA та SWF, яка якнайкраще, підходить для створення електронних мультимедійних підручників.

  Практична цінність

  Методично обґрунтовано та подано створення електронного підручника у програмі Adobe InDesign CS5. У рекомендаціях визначено операційність та послідовність дій користувача: подано шляхи визначення теми та змістового наповнення; структурування розділів підручника та матеріалу розділу (текст, графіка, анімація, відео, аудіо, гіперпосилання); верстка підручника.

  Результат

  Створено електронний посібник «Організація робочого середовища секретаря», який ефективно використовується у фаховій підготовці секретарів керівника, адміністраторів.

  9 Методична робота навчального закладу Входження до єдиного інформаційно-освітнього простору web-ресурсами Інтернету та альтернативними мережами (сайти, внутрішні локальні мережі, віртуальне навчальне середовище)

  Автор проекту:

  Гончаров О.М.
  викладач


  Досвід
  Досвід створення єдиного освітньо-інформаційного середовища в ДНЗ «МВПУ ПІТ

  Зміст проекту

  Педагогічний колектив МВПУ ПІТ при побудові власного інформаційного середовища використовує нормативно-правові акти, які розроблені на загальнодержавному рівні, а саме Указ Президента України «Про проголошення 2011 р. — роком освіти та інформаційного суспільства», регіональні програми, які ініційовані губернатором нашої області Вілкулом Олександром Юрійовичем. Саме таким інноваційним продуктом став старт платформи «Єдиний освітній простір».

  Характеризуючи інформаційне середовище ДНЗ «МВПУ ПІТ», необхідно акцентувати увагу на тому, що воно складається з двох взаємопов’язаних середовищ.
  Зовнішнє середовище — це різні суб’єкти інформаційної взаємодії: МОН, молоді та спорту України, НАПН України, Інститут інноваційних технологій та змісту освіти, органи державної влади, .заклади соціальної спрямованості, роботодавці.

  Структура внутрішнього інформаційного середовища — це сукупність об’єктів інформаційної взаємодії на рівні адміністративно управлінського персоналу, педагогічних працівників, учнів, батьків та видів інформаційних потоків, які формуються різними інформаційними ресурсами із зовнішнього інформаційного середовища. Інформаційні потоки, які постійно взаємодіють з ПТНЗ класифікуються джерелами та типами інформації, що передається.

  Практична цінність

  Створення єдиного інформаційного середовища у ВПУ, використання електронних інформаційних ресурсів дозволило здійснити оновлення змісту навчальних матеріалів і забезпечити використання сучасних освітніх технологій; запровадити засоби ІКТ в педагогічну практику; здійснити розвиток інформаційної компетентності в учнів ПТНЗ та педагогічних працівників; здійснити розвиток форм виховної роботи з учнями; забезпечити підвищення професійних кваліфікацій педагогічних працівників та інше.

  Результат

  В ДНЗ «МВПУ ПІТ» створено єдине освітньо-інформаційного середовище, як інструмент отримання та поширення ділової та навчальної інформації.

  10 Виховна та соціальна робота в ПТНЗ Самореалізація молоді через учнівське самоврядування

  Автор проекту:

  Нудьга В.О.
  Майстер виробничого навчання


  Досвід
  Практичний досвід здійснення учнівського самоврядування засобами Євроклубу

  Зміст проекту

  В МВПУ ПІТ структура учнівського самоврядування розробляється як певний процес самоактуалізації особистостей та являє собою єдність професійного та особистісного росту.

  Відповідно до поставлених завдань Рада учнівського самоврядування МВПУ ПІТ поділяється на структурні підрозділи: департамент якості освіти (здійснює контроль за успішністю, організація різних конкурсів, олімпіад, індивідуальна робота з різними категоріями учнів), департамент суспільних зв’язків (здійснює підготовку прес-релізів, проводить різні моніторингові дослідження, формує банк інформації тощо), департамент охорони здоров’я і спорту (організація лекцій, спортивних змагань, пропаганда здорового способу життя, ведення лекторію «Молоді обирає здоровий спосіб життя»), департамент екології (розробляє різноманітні заходи відповідно до концепції сталого розвитку, здійснює пропаганду альтернативним джерелам енергії, організовує акції щодо захисту довкілля), департамент фінансів (співпраця з учнівською профспілкою та батьківською радою з питань закупівель та ремонтних робіт), департамент милосердя (різномасті види шефської допомоги різним категоріям населення міста, проведення доброчинних заходів тощо), департамент внутрішніх справ (організація контролю за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку, відвідуванням уроків, вирішення конфліктних ситуацій тощо), департамент культури і відпочинку (організація екскурсій, свят, зустрічей з відомими особистостями міста, організація змістовного дозвілля учнів), департамент праці (відповідає за розподіл обов’язків щодо підтримання в належному стані навчально-матеріальної бази, забезпечує облік виконаних робіт учнів під час виробничого навчання), прес-служба (випуск стіннівок, робота з бібліотекою, різноманітна просвітницька діяльність), департамент працевлаштування (розробляє заходи спрямовані на пошук роботи та швидку професійна адаптацію випускників в умовах виробництва).

  Практична цінність

  Досвід здійснення самоврядування засобами Євроклубу дає можливість сформувати певну систему цінностей та досвіду різним суб’єктам навчально-виробничого процесу в ПТНЗ:

  Молодій людині

  Батькам

  Викладачу (майстру в/н)

  Навчальному закладу

  Громаді

  Державі

  Результат

  Євроклуб, маючи власні цілі та завдання, активізує виховне середовище навчального закладу та залучає за допомогою нових форм і методів роботи молоді, викладачів і майстрів до свідомої громадської діяльності, до формування суспільного досвіду і демонстрації його у реальних пізнавальних та комунікативних проектах.

  11 Ствердження суті робітничих професій Інноваційні форми профорієнтаційної роботи

  Автор проекту:

  педагогічний колектив


  Досвід
  Досвід проведення профорієнтаційної роботи засобами ІКТ технологій

  Зміст проекту

  Сучасний підхід до організації профорієнтаційної роботи з випускниками шкіл у ДНЗ «МВПУ ПІТ» пов’язаний з використанням Інтернет-ресурсів.

  Використовуючи Інтернет навчальний заклад вирішує різні завдання щодо організації профорієнтаційної роботи. Всесвітня мережа дозволяє комплексно вирішувати завдання професійного самовизначення. Так, наприклад, сайт ДНЗ «МВПУ ПІТ» http://center-polygraph.org.ua дозволяє детально ознайомитись з характеристиками усіх професій та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка.

  Інтерактивними методами можна пройти профорієнтаційне тестування, отримати рекомендації через електронну пошту з пріоритетних професій, вивчити сайти тих вищих навчальних закладів, в яких випускники ДНЗ «МВПУ ПІТ» зможуть тримати повну вищу освіту. Цікавим для випускників шкіл є розділ на сайті ПТНЗ про роботодавців та реальні місця працевлаштування.

  Практична цінність

  Переваги організації профорієнтаційних занять в школі працевлаштування «Альтернатива» на основі використання дистанційної освіти полягають в тому, що полегшується процес спілкування між педагогічними працівниками ПТНЗ та слухачами школи. Слухач школи має можливість більш реально та правдиво відповісти на запропоновані електронні тести, більш спокійно сприймають поради та консультації. Слухачів школи приваблює той факт, що результати професійного консультування можна отримати досить швидко.

  Результат

  Створення на сайті ДНЗ «МВПУ ПІТ» розділу «Профконсультація» дає можливість розвитку диференціації школярів при обранні майбутньої професії, розширюються можливості учнів будувати власну індивідуальну освітню траєкторію, оволодівати цікавими для кожного за змістом матеріалами. Так на приклад у розділі «Профконсультація» створені інформаційні ресурси для категорій: «Поради випускникам»; «Поради батькам»; «Тестування»; «Учням ПТНЗ»; «Терміни і поняття».

  Запропонований підхід до здійснення профконсультування засобами Web-сайту ПТНЗ приваблює школярів і інтерфейсом і системою навігацій, дає можливість кожному в будь-який час за власним темпом пізнавати новий матеріал спілкуватись з викладачами ПТНЗ, самостійно здійснювати контроль за власною професійною придатністю.