Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

Проекти 2011 (архів)

В таблиці нижче можна ознайомитись з тими проектами, що вийшли з нашого училища у 2011 році.

Також в архіві можна переглянути проекти 2010, 2012 та 2013 років.

Тема проекту Статус
1 Впровадження інноваційних форм виробничої діяльності дипломований

Автори проекту:

Безродна Тетяна Петрівна,
викладач спецтехнології

Шаршунович О.В.
Майстер виробничого навчання


Зміст проекту
Освітні технології, які з’явились останнім часом і враховують сучасні тенденції, знайшли своє відображення і професійно-практичній підготовці кваліфікованих робітників. Педагогічним колективом ДНЗ «Міжрегіонального вищого професійного училища з поліграфії та інформаційних технологій» відповідно до специфіки підготовки кваліфікованих робітників поліграфічного профілю здійснено класифікацію технологій, які застосовуються при організації виробничого навчання:

Усі зазначені технології ефективні в залежності від поставленої мети уроку виробничого навчання, але поряд з ними маємо виокремити технологію на основі блочно-модульного принципу. Міжнародна організація праці (МОП) при ЮНЕСКО розробила концепцію професійної освіти «Модулі трудових навичок», яка використовується в різних країнах і в тому числі в Україні.

Майстрами виробничого навчання ДНЗ «МВПУПІТ» вивчено зміст даної технології поступово розробляються відповідні модулі щодо оволодіння певними професійними компетенціями.

Практична цінність у використанні
Поняття слова «модуль» означає – функціональний вузол, а термін технологія – майстерність і навчання, тобто це спосіб реалізації людьми складного процесу шляхом його розподілу на систему послідовних та взаємопов’язаних процедур, дій і операцій, які виконуються відносно однозначно та досягають запланованого результату.

Майстрами виробничого навчання розробляються певні модулі, які легко компануються за різними рівнями складності матеріалу. При використанні даної технології для виробничого навчання відкриваються широкі можливості та індивідуалізація.

Основні переваги блочно-модульного навчання:

Результативність
Розвиток наукомістких технологій, досягнення науково-технічного прогресу здійснюють глибокий і всебічний вплив на наше життя. Відставання України від економічно розвинутих країн світу в сфері інноваційного розвитку національної економіки (52 місце) свідчить про неефективне використання власного інноваційного потенціалу, а також про поступове перетворення в країну, що ефективно експортує лише матеріальні ресурси. Однак, інноваційна діяльність – це не тільки новації технологічного характеру, що виявляються в появі нової продукції, виробничих процесів. Інноваційна діяльність – це здатність підприємств, навчальних закладів та кваліфікованих робітників впроваджувати новації, а також змінювати свою поведінку, виховувати у собі особисті якості.

Ефективні підходи до вдосконалення підготовки кваліфікованих робітників відповідно до вимог технологічного розвитку сучасного виробництва були викладені у Концепції розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в Україні, однак ця Концепція не змогла ефективно впливати на модернізацій процеси в системі професійно-технічної освіти з питань оновлення змісту, впровадження сучасних форм і методів навчання, управління ПТНЗ в цілому. Саме на цій підставі у 2010 році розроблено Концепцію державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011–2015 рр.

Саме відповідно до основних напрямків модернізації професійно-технічної освіти педагогічні колективи мають запроваджувати системні інновації в організації виробничого навчання, практики та професійно-практичної підготовки в цілому.

2 Регіоналізація в діяльності навчальних закладів дипломований

Автори проекту:

Шульга Н.М.
Заступник директора з НВЧ

Садовська І.М.
Заступник директора з ВЧ


Мета проекту
Виділення, обґрунтування суті та змісту педагогічних умов впровадження інноваційних виробничих технологій у процес підготовки кваліфікованих робітників поліграфічного профілю, які базуються на регіональному компоненті видавничо-поліграфічної галузі.

Зміст проекту

Практична цінність у використанні
Досвід підготовки кваліфікованих робітників для підприємств поліграфічного профілю, дозволяє виокремити суперечність: високі вимоги сучасного виробництва до якості професійної освіти майбутніх кваліфікованих робітників з однієї сторони та неможливість забезпечення цих вимог тільки за рахунок виконання Державних стандартів професійної освіти та фінансування ПТНЗ із одного джерела з іншої.

На основі виявленої суперечності та аналізу педагогічної практики підготовки кваліфікованих робітників поліграфічного профілю виявлено, що в сучасних умовах підготовка конкурентноздатних кваліфікованих робітників може забезпечуватись тільки при підтримці соціальних партнерів та обґрунтованих педагогічних умовах. Пропонуємо розглядати соціальне партнерство як такий тип і систему взаємовідносин між професійно-технічними навчальними закладами і роботодавцями, при яких відбувається вивчення і впровадження інноваційних виробничих технологій у процес підготовки кваліфікованих робітників поліграфічного профілю, системне оновлення змісту підготовки з урахуванням техніко-технологічних змін та прискорена соціально-професійна адаптація учнів ПТНЗ до умов реального виробництва, формування у них професійної компетентності щодо застосування інноваційних виробничих технологій у професійній діяльності.

Узагальнюючи дослідження педагогічних умов впровадження інноваційних виробничих технологій у процес підготовки кваліфікованих робітників поліграфічного профілю, слід зазначити, що усі виділені нами вище педагогічні умови матимуть максимальний ефект не від ізольованого втілення, а на основі соціального партнерства, як основної форми взаємодії ПТНЗ з ринком праці.

Результативність

3 Позиціювання якісної і доступної професійно-технічної освіти та престижності робітничих професій дипломований

Автори проекту:

Ковальова Г.В.
Майстер виробничого навчання

Огієнко Н.Я.
Майстер виробничого навчання


Практична цінність у використанні
Педагогічними працівниками розроблено інноваційний проект щодо позиціювання навчальної системи в ПТНЗ перед соціумом «Глобалізація та освіта (проблеми та шляхи вирішення)». З даною методикою педагогічні працівники виступають перед широкою громадськістю різних рівнях: перед учнями ЗОСШ, безробітним населенням в державних службах зайнятості тощо. Акцент здійснюється на перехід навчального закладу на особистістно-зорієнтовану освіту. Під час організації профорієнтаційних заходів інтенсивно використовується web-сайт навчального закладу, який є центром в профорієнтології (http://center-polygraph.org.ua). Здійснюючи профорієнтацію в школах спочатку надається інформація про усі професії, організовуються екскурсії на підприємства, організовуються дні відкритих дверей, розроблені професіограми з усіх професій. На даному етапі здійснюється розробка єдиного банку порт фоліо з інформацією про всі професії з метою побудови індивідуальної траєкторії професійної освіти та професійної кар’єри випускників шкіл.

4 Інноваційні педагогічні системи та особистісно-орієнтовані технології навчально-виробничого процесу підготовки робітничих кадрів дипломований

Автори проекту:

Завізіон Л.А.
Майстер виробничого навчання

Васильєва С.В.
Майстер виробничого навчання

Попович Н.А.
Майстер виробничого навчання


Мета проекту
підвищення ефективності навчально-виховного процесу, розвиток і формування зрілої професійноорієнтованої особистості учня за умови формування цілісної громадської позиції, збереження психологічного здоров’я, творчої самореалізації кожного учасника навчального процесу.

Зміст проекту
Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002 в ДНЗ «МВПУ ПІТ» визначено основні напрямки розвитку освіти:

У навчально-виховному процесі ДНЗ «МВПУ ПІТ» основними завданнями з особистісно-зорієнтованого навчання визначено:

5 Методичне забезпечення та методичний супровід навчально-виробничого процесу птнз дипломований

Автори проекту:

Юденкова О.П.
Заступник директора з НМР

Політіков В.Б.
Методист


Мета проекту
Забезпечення системного підвищення методичного і педагогічного досвіду педагогічних працівників ПТНЗ, приведення його у відповідність з вимогами ринкової економіки та завданнями поставленими концепцією модернізації професійної освіти України на період 2010-2015 рр.

Зміст проекту
Методичний посібник розкриває сутність, зміст і технологію організації методичної роботи в ПТНЗ, роботу окремих підструктур, пріоритетні напрямки та оновлення змісту і форм науково-методичної роботи навчального закладу.

Досвід роботи даного професійно-технічного навчального закладу висвітлює реальні можливості створення на базі педагогічного кабінету – електронного методичного, розширення його функцій з роботи на основі створених даних, відбору, класифікації і зберігання навчально-методичної інформації та подальшого її впровадження в педагогічній та управлінській діяльності, створення умов забезпечення інформаційної та навчально-професійної мобільності керівників та педагогічних працівників.

6 Сучасні форми організації виробничого навчання Та практика в умовах виробництва дипломований

Автор проекту:

Колектив училища


Мета проекту
Підготовка кваліфікованих робітників завжди починається з визначення якісних і чітких цілей, що виконують функцію системо творення. Саме вони визначають загальну спрямованість системи підготовки і зв’язують воєдино усі структурні компоненти педагогічної системи. З них починається методологічна орієнтація на ефективність процесу підготовки кваліфікованого робітника. Цілі підготовки випускників ПТНЗ формуються поза системою професійної освіти. Вони виходять з особистих, державних, соціально-економічних позицій, з аналізу умов виробництва, що охоплюють сукупність предметів праці, техніки, технології, організацію сучасного виробництва і змісту та навичок праці фахівця.

Актуальність проекту
Ефективне засвоєння учнями знань за змістом програмного матеріалу. Формування вмінь та професійних компетенцій з кожної професії. Підготовка конкурентоздатного, мобільного, соціально інтерактивного випускника ПТНЗ.

7 Моделювання інноваційної виховної роботи дипломований

Автори проекту:

Горбатенко Т.І.
Заступник директора з НВР

Нудьга В.О.
Майстер виробничого навчання

Терновська Н.М.
Майстер виробничого навчання

Румянцева І.В.
Майстер виробничого навчання


Зміст проекту

Практична цінність у використанні
В ДНЗ «МВПУ ПІТ» вирішення складних питань виховної роботи та запровадження інноваційних форм з даного напрямку забезпечується на основі створення системно-діяльнісного середовища формування соціального досвіду особистості. Мета створення середовища – створення умов для учня ПТНЗ, які б сприяли швидкій адаптації до умов життя, а саме бути готовим та здатним виконувати всі об’єктивні соціальні ролі в суспільстві. Інноваційна вихована робота базується на системності та на формуванні гармонійно розвинутої особистості, яка здатна виконувати усі функції в соціумі.

Основні напрямки інноваційного виховного середовища базуються на регулюванні викладачами виховання в учнів об’єктивної системи соціальних ролей:

 1. в сім’ї – сімейно-рольових (які базуються на системі сімейних цінностей)
 2. у сфері праці – професійно-трудових (професійно-трудова, економічна, організаційно-самоуправлінська, комунікативна тощо)
 3. в суспільстві – громадянських ролей (патріотична, національно-інтернаціональна, політична, морально-правова, екологічна)
 4. у світі – геосоціальних ролей
 5. в Я-сфері – егосферних ролей

Педагогічному працівнику для успішної побудови виховання учнів в позаурочний час необхідно знати і здійснювати систему видів людської діяльності, які відповідають об’єктивній природі людини як особистості і її об’єктивної потреби в оволодінні людською культурою, яка необхідна для виконання усіх соціальних ролей. Такими видами людської діяльності у виховній системі МВПУ ПІТ виокремлено:

 1. формування особистості як сім’янина на основі сімейної культури
 2. формування здоров’єзберігаючої культури особистості
 3. формування особистості як суб’єкта колективних відносин і її комунікативної культури
 4. формування особистості як суб’єкта праці і професійної діяльності, її трудової і професійної культури
 5. формування особистості як суб’єкта культурно-дозвільної діяльності
 6. формування особистості як громадянина на основі громадянської культури
 7. формування особистості як громадянина світу на сонові інтерсоціальної культури
 8. формування особистості як суб’єкта самореалізації на основі егосферної культури
 9. формування особистості як суб’єкта взаємодії з природою.

Результативність
Педагогічне регулювання виховної системи забезпечує формування цілісної людської культури, розкриває сутність виховання як процесу системно орієнтованого людинознавства. Таке регулювання здійснюється засобом реалізації викладачами МВПУ ПІТ об’єктивних виховних функцій: діагностичної, цільової орієнтації, планування, організаційної, мобілізаційно-стимулюючої, комунікативної, формуючої, контрольно-аналітичної, оціночної, координації та корекції, удосконалення. Саме всі ці виховні функції знаходяться у відповідній гармонійній та синергетичній взаємодії і складають структуру інноваційної виховної системи в ДНЗ «МВПУ ПІТ».

8 Інноваційні підходи в організації учнівського самоврядування дипломований

Автор проекту:

педагогічний колектив МВПУ ПІТ


Мета проекту
В умовах динамічно змінного суспільства відбувається оновлення педагогічних концепцій виховання, посилення значення формування якостей конкурентоздатної особистості, що в свою чергу робить проблему суспільної активності молоді особливо вагомою та актуальною. Це явище також пов’язано з тим, що ідеали та цінності старших поколінь втрачено, а нові ще не сформовані і молодь знаходиться в певному духовному вакуумі. Творчою групою викладачів ПТНЗ створено молодіжну організацію – учнівського самоврядування, з метою формування соціальної компетентності учнів, розвитку потреби в самоосвіті, самостановленні, самоформуванні та професійному самовизначенні.

Зміст проекту
Процеси особистісного та професійного розвитку тісно пов’язані з самоактуалізацією. При цьому професійний розвиток розглядається як процес набуття нових знань, умінь, навичок, завдяки яким розширюється коло ситуацій,в яких вони користуються попитом. Під особистісним розвитком ми розуміємо наближення особистості до розуміння смислу власного життя через набуття особистісного досвіду який включає в себе самопізнання та присвоєння загальнолюдських цінностей. Таким чином, в МВПУ ПІТ структура учнівського самоврядування розробляється як певний процес самоактуалізації особистостей та являє собою єдність професійного та особистісного росту.

Відповідно до поставлених завдань Рада учнівського самоврядування МВПУ ПІТ поділяється на структурні підрозділи: департамент якості освіти (здійснює контроль за успішністю, організація різних конкурсів, олімпіад, індивідуальна робота з різними категоріями учнів), департамент суспільних зв’язків (здійснює підготовку прес-релізів, проводить різні моніторингові дослідження, формує банк інформації тощо), департамент охорони здоров’я і спорту (організація лекцій, спортивних змагань, пропаганда здорового способу життя, ведення лекторію «Молоді обирає здоровий спосіб життя»), департамент екології (розробляє різноманітні заходи відповідно до концепції сталого розвитку, здійснює пропаганду альтернативним джерелам енергії, організовує акції щодо захисту довкілля), департамент фінансів (співпраця з учнівською профспілкою та батьківською радою з питань закупівель та ремонтних робіт), департамент милосердя (різномасті види шефської допомоги різним категоріям населення міста, проведення доброчинних заходів тощо), департамент внутрішніх справ (організація контролю за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку, відвідуванням уроків, вирішення конфліктних ситуацій тощо), департамент культури і відпочинку (організація екскурсій, свят, зустрічей з відомими особистостями міста, організація змістовного дозвілля учнів), департамент праці (відповідає за розподіл обов’язків щодо підтримання в належному стані навчально-матеріальної бази, забезпечує облік виконаних робіт учнів під час виробничого навчання), прес-служба (випуск стіннівок, робота з бібліотекою, різноманітна просвітницька діяльність), департамент працевлаштування (розробляє заходи спрямовані на пошук роботи та швидку професійна адаптацію випускників в умовах виробництва). Очолює учнівське самоврядування Президент – учень групи № 3 – Семененко В’ячеслав.

Результативність
Самоактуалізація учнів ПТНЗ через структуру самоврядування можлива тільки через організацію ефективної навчальної та творчої діяльності. При цьому необхідно враховувати, що само актуалізацію не можливо «вкласти» у свідомість учнів, даний процес «запускається» в результаті особистої роботи учня над собою. В зв’язку з цим в навчальній діяльності учнів важливо створити особливі умови для їх якісного професійно-особистісного самовдосконалення.

9 Передовий педагогічний досвід дипломований

Автори проекту:

Лебідь Л.О.
Майстер виробничого навчання

Нудьга В.О.
Майстер виробничого навчання


Мета проекту

Актуальність проекту
Система професійно-технічної освіти за своєю природою має прогнозувати і враховувати зміни в економіці, відтворювати зміни виробничих технологій у змісті освіти, впроваджувати нові форми управлінської діяльності, забезпечувати безперервне і системне підвищення кваліфікації усіх категорій працівників навчального закладу. Із переходом до ринкової економіки з’явилися і чітко виокремились три групи інтересів по відношенню до професійної освіти – інтереси особистості (учня, слухача ПТНЗ), роботодавця (замовника кадрів) і держави. Вони часто не співпадають, а інколи і вступають у суперечність, вимагаючи від такої соціальної інституції як професійна освіта, швидкої адаптації до усіх змін, оновлення змісту освіти, підготовки соціально-інтерактивних і мобільних кваліфікованих робітників. Вирішенням усіх наведених проблем займаються педагогічні працівники ПТНЗ: викладачі спецтехнології, викладачі загальноосвітньої підготовки, майстри виробничого навчання, методисти, старші майстри, заступники директорів, директори. Отже, саме рівень кваліфікації педагогічного працівника ПТНЗ, його особисті якості, особливості процесів його мислення, готовності до інноваційної діяльності є визначальними чинниками у процесі формування в учнів системи теоретичних знань, практичних та інтелектуальних умінь, професійних навичок, які мають забезпечити рівень кваліфікації з визначеної професії відповідно до вимог соціального замовлення (роботодавців, держави, соціуму). Маємо зазначити, серед проблем сучасної педагогіки одним із пріоритетних є питання формування професійно та педагогічно компетентного педагогічного працівника ПТНЗ, готового до сприйняття і розв’язання нових завдань, до формування в учнів активної життєдіяльності у змінних соціальних умовах.

Метою нашого інноваційного досвіду є дослідження структури професійно-педагогічної компетентності педагогічного працівника ПТНЗ на основі системного підходу; визначення взаємозв’язків її структурних компонентів у педагогічній системі з метою модернізації педагогічної системи навчального закладу. Розгляд цього питання вимагає вирішення двох основних завдань: визначити зміст поняття «професійно-педагогічна компетентність педагогічного працівника ПТНЗ»; вибрати науковий підхід, який дозволяє визначити структуру вищевказаної компетентності.

Результативність
Таким чином, на основі системного підходу та аналізу наукових праць маємо можливість визначити структуру професійно-педагогічної компетентності педагогічного працівника ПТНЗ. Перш за все ми маємо з’єднати в єдине ціле такі структурні елементи ППК як цільова та прогностична компетентність, які в подальшому пропонуємо розглядати як прогностично-цільову компетентність. Поряд з цим виокремлюємо ще одну додаткову компетентність – комунікативну, як здатність здійснювати професійно-педагогічне спілкування (з учнями, батьками, колегами, роботодавцями тощо). Після усіх уточнень структура ППК педагогічного працівника ПТНЗ буде включати дванадцять елементів. По друге, ми маємо враховувати, що в основі компетентності, як здатності здійснювати діяльність, лежать відповідні знання, а також уміння і навички їх використання.

Дослідивши структуру професійно-педагогічної компетентності педагогічного працівника ПТНЗ на основі системного підходу, маємо зазначити, що сьогодні, в умовах інформатизації освіти, швидких умовах техніко-технологічних змін виробництва кожен педагогічний працівник ПТНЗ має сам моделювати методику підвищення своєї професійно-педагогічної компетентності різними формами, методами і засобами на основі системного підходу.

10 Нові тенденції в управлінні ПТНЗ дипломований

Автор проекту:

Макаров В.А.
Директор ДНЗ «МВПУ ПІТ»


Мета проекту
Запровадження нових тенденцій в управлінні ПТНЗ – вимога вітчизняного виробництва в умовах принципово нових економічних, політичних і соціальних чинників

Зміст проекту

Обґрунтування необхідності удосконалення процесу управління. Проблема підготовки конкурентноздатних та професійно-компетентних випускників ПТНЗ поліграфічного профілю сьогодні є актуальною. Сучасне друкарство – це не лише художня, навчальна, наукова, довідкова література, газети та журнали, це й банкноти та документи суворої звітності, рекламні проспекти, буклети, сувенірна продукція, різноманітне пакування, при виготовленні яких необхідно застосовувати нові технології друку з високим рівнем автоматизації та комп’ютеризації всіх видів до друкарських, друкарських та після друкарських процесів. Останнім часом роботодавці висувають до ПТНЗ цілу низку зауважень, які навчальні заклади не в змозі вирішити самостійно: невідповідність змісту професійної освіти вимогам сучасного ринку праці, застаріла матеріально-технічна база, яка не дає можливості відпрацювати усі технологічні операції на рівні навичок, відсутність у переліках перевірочних робіт нових видів робіт та сучасного навчально-методичного забезпечення, низький рівень мотивації учнів ПТНЗ щодо вивчення інноваційних виробничих технологій та застосування їх у майбутній професійній діяльності тощо. Усі перераховані чинники дійсно негативно впливають на якість професійної поліграфічної освіти.

Запровадження нових тенденцій в управлінні ПТНЗ – вимога вітчизняного виробництва в умовах принципово нових економічних, політичних і соціальних чинників. У ДНЗ «Міжрегіональному вищому професійному училищі з поліграфії та інформаційних технологій» запровадження інновацій в управлінні навчальним закладом базується на принципах моделювання та соціального партнерства.

Для вирішення цієї проблеми необхідно здійснювати процес підготовки кваліфікованих робітників поліграфічного профілю на основі програми спільної діяльності та взаємодії ПТНЗ з роботодавцями, тобто на основі соціального партнерства.

Моделювання – це метод практичного та теоретичного опосередкованого вивчення об’єкта, під час якого досліджується не сам об’єкт, який нас цікавить, а проміжна система. Під моделюванням у педагогіці розуміють «матеріальне і уявне мислене імітування реально існуючої педагогічної системи шляхом створення спеціальних аналогів (моделей), в яких відтворюються принципи організації і функціонування цієї системи». Розробка інноваційної моделі управлінням ДНЗ «МВПУПІТ» уже на протязі чотирьох років здійснюється через реалізацію програми Всеукраїнського експериментального педагогічного майданчику «Моделювання діяльності інноваційного навчального закладу на основі програми соціального партнерства, як підсистеми якості освіти».

З метою вироблення конкретної моделі управління ПТНЗ педагогічним колективом системно здійснюється аналіз системи підготовки кваліфікованих робітників для потреб поліграфічної галузі через призму соціального партнерства.

Розробка інноваційної моделі управління ПТНЗ має базуватись на теоретичному та практичному аналізі педагогічної практики.

Об’єктом дослідження в ДНЗ «МВПУПІТ» виступає – управління.

Специфіка одержання результату – творча.

Сфера застосування – трудова.

Суб’єктивне передбачення – запровадження мотивації до трудової діяльності та навчання; ціннісно-орієнтоване відношення, що має такі риси, як продуктивність і усвідомлення.

Очікуваний результат – покращення діяльності училища завдяки розв’язанню управлінських завдань щодо забезпечення життєдіяльності системи «професійно-технічне училище».

Характер дій – продуктивна управлінська діяльність у моделі управлінням ПТНЗ передбачає високого рівня професіоналізму від представників адміністрації училища; від директора потребує послідовності, чіткого розподілу функціональних обов’язків, подолання труднощів, певних організаторських здібностей, досвіду, професійних знань, умінь, майстерності.

Головний регулятор продуктивності управлінської діяльності – вектор «мотив – ціль – результат».

Продуктивна управлінська діяльність – це здатність управлінської системи училища досягати результатів діяльності, що забезпечують входження випускників на сучасний ринок видавничо-поліграфічної галузі та сфери інформаційних технологій через взаємодію освітньої системи з соціальними партнерами. Відповідно до поставлено завдання першочерговим є дослідження структури соціального партнерства, виявлення різних підходів до цього явища та розробка власної моделі, запровадження її в педагогічну практику.

Стратегія управління – способи досягнення кінцевої мети. Для розробки інноваційної моделі управління ПТНЗ маємо враховувати:

 1. Менеджмент – як форму управлінням ПТНЗ в умовах ринкової економіки;
 2. Маркетинг – процес стратегічного планування і реалізації ідеї розвитку професійно-технічної освіти з урахуванням ринку освітніх послуг.

Отже, маємо дослідити основне джерело розробки інноваційної моделі управлінням ПТНЗ – інституцію «соціальне партнерство».