Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

Інформація про права людини

Сучасна молода людина, живучи в складному глобалізованому світі і майже безмежному інформаційному просторі, повинна мати певні «маячки», які будуть допомагати їй орієнтуватися у величезних масивах інформації. Саме такими «маяками» є головні основоположні права людини, які базуються на чинній нормативно-правовій базі та міжнародному законодавству з прав людини. А саме:

  1. Загальна декларація прав людини 1948 року;
  2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод;
  3. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 р.;
  4. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права;
  5. Конституція України 1996 р.

З огляду на особливу важливість прав і свобод людини, що містяться в міжнародних актах, та їхнє наступне закріплення в конституційному і поточному законодавстві України у формі прав і свобод людини і громадянина, представляється доцільним провести аналіз не тільки з пізнавальної точки зору (що є дуже важливим, з огляду на соціальну апатію наших громадян), але і з метою усвідомлення кожним громадянином України демократичності Основного Закону держави, його спрямованості на забезпечення і реалізацію прав і свобод людини і громадянина і виконання ними обов’язків у практично повній відповідності з найвищими міжнародними мірками.

Права і свободи людини і громадянина залежно від спрямованості потреб особи щодо сфери суспільних відносин поділяються на фізичні, особистісні, політичні, економічні, гуманітарні, соціальні.

До фізичних прав і свобод людини належать право на життя, на свободу та особисту недоторканність, на безпечне для життя і здоров’я довкілля, на охорону здоров’я та медичну допомогу, на достатній життєвий рівень — свій і сім’ї.

До категорії особистісних прав і свобод включають право на вільний розвиток своєї особистості, на повагу гідності, на свободу думки і слова, світогляду і віросповідання, свободу пересування і вибору місця проживання.

Політичними правами і свободами людини і громадянина слід вважати право на громадянство, на свободу об’єднань у політичні партії, право збиратися мирно без зброї і проводити мітинги, походи і демонстрації, брати участь в управлінні державними справами, у референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади і місцевого самоврядування, рівного доступу до державної служби.

Розглядають як економічні права право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, право на працю, на підприємницьку діяльність, на заробітну плату, на страйк. Гуманітарні права і свободи людини — це право її на освіту, на користування досягненнями культури і мистецтва, свобода творчості, авторські права.
До прав на соціальний захист Конституція України відносить право на соціальний захист, що включає право на соціальне забезпечення, пенсії та інші види соціальних виплат і допомоги, право на житло.

Отже, наводимо перелік головних основоположних прав і свобод людини. Пропонуємо Вам ознайомитись із найбільш вагомими.

Рівність прав і свобод людини і громадянина означає насамперед рівність усіх перед законом і судом. Рівність прав і свобод містить у собі рівноправність чоловіка і жінки.

Кожна людина має невід’ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави — захищати життя людини — Право на повагу людської гідності. Повага людської гідності — невід’ємна ознака цивілізованого суспільства. Ніщо не може бути основою для її приниження. Повага особистості, її гідності повинна містити в собі не тільки уважне ставлення до задоволення прав і законних інтересів людини, але й етику поведінки.

І пам’ятайте, що незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності!