Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

Виховна робота

План виховної роботи в днз «МВПУПІТ» на 2018–2019 н.р..pdf

Заходи щодо розвитку гри «Сокіл» («Джура») у ДНЗ «МВПУПІТ» у 2018–2019 н.р..pdf

План виховної роботи в днз «МВПУПІТ» на 2016–2017 н.р..pdf

Програма патріотичного виховання учнівської молоді в ПТНЗ.pdf

Пластовий курінь Макарівський - ДНЗ «МВПУПІТ»

У навчально-виховному процесі ДНЗ «МВПУ ПІТ» основними завданнями з духовного розвитку особистості визначено:

Одним з головних пріоритетів та органічною складовою освіти згідно з Доктриною є національне виховання, яке спрямовується на залучення громадян до глибинних пластів національної культури і духовності, формування у дітей та молоді національних світоглядних позицій, ідей, поглядів і переконань на основі цінностей вітчизняної та світової культури. Поряд із цим — підготовка кваліфікованих робітників має безпосередньо ґрунтуватись на положеннях проектів Концепції розвитку ПТО в Україні на 2010–2020 роки та Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року.

Створити комплексну систему виховної роботи з учнями ПТНЗ за напрямками:

Загально-організаційні заходи:

Заходи щодо формування ціннісного ставлення до себе:

Заходи щодо формування ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей:

Заходи щодо формування ціннісного ставлення до праці:

Заходи щодо формування ціннісного ставлення до природи:

Заходи щодо формування ціннісного ставлення до культури й мистецтва:

Заходи щодо формування ціннісного ставлення особистості до суспільства й держави:

Ціннісне ставлення до свого фізичного «Я»:

Корекційно-адаптаційна робота:

В ДНЗ «МВПУ ПІТ» вирішення складних питань виховної роботи та запровадження інноваційних форм з даного напрямку забезпечується на основі створення системно-діяльнісного середовища формування соціального досвіду особистості. Мета створення середовища — створення умов для учня ПТНЗ, які б сприяли швидкій адаптації до умов життя, а саме бути готовим та здатним виконувати всі об’єктивні соціальні ролі в суспільстві. Інноваційна вихована робота базується на системності та на формуванні гармонійно розвинутої особистості, яка здатна виконувати усі функції в соціумі.

Основні напрямки інноваційного виховного середовища базуються на регулюванні викладачами виховання в учнів об’єктивної системи соціальних ролей:

Педагогічному працівнику для успішної побудови виховання учнів в позаурочний час необхідно знати і здійснювати систему видів людської діяльності, які відповідають об’єктивній природі людини як особистості і її об’єктивної потреби в оволодінні людською культурою, яка необхідна для виконання усіх соціальних ролей. Такими видами людської діяльності у виховній системі МВПУ ПІТ виокремлено:

Нині в Україні розгортається процес змін, що мають на меті всебічне забезпечення інтересів людини, сприяння її прагненню жити й творити в гармонії зі своїми духовними цінностями, суспільством, природою. Спираючись на цей підхід, Україні потрібно забезпечити цілісну політику гуманітарного розвитку, адекватну модернізації суспільства в межах загальноєвропейських тенденцій.

Саме на цій підставі, система виховної роботи в ДНЗ «МВПУ ПІТ» має ґрунтуватися на нормативних положеннях: Загальній декларації прав людини, Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права, Міжнародному пакті про громадянські і політичні права, що проголошують забезпечення загальнолюдських цінностей свободи, рівності та солідарності. Поряд з цим, вона має враховувати загальнонаціональні цінності українського суспільства, такі як: формування спільної ідентичності, політична стабільність, толерантність, відповідальність, соціальна справедливість, захист прав людини, дитини тощо.