Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

← Головна10 січня 2014

Доповідь директора – Макарова В.А.

Шановні колеги!

Завершився складний і напружений перший семестр 2013–2014 н.р. Сьогодні ми маємо підвести підсумки роботи та спланувати основні завдання на другий семестр. Перш за все, маю зазначити, що 2014 рік для нашого училища має стати роком активних дій і неординарних рішень:

Відповідно до національної Стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, постає необхідним створення системи забезпечення якості професійно-технічної освіти шляхом розроблення сучасних державних стандартів з професій широких кваліфікацій. Найважливіше — нові стандарти профтехосвіти: відповідно до цього на наш колектив покладено складне завдання розроблення нового стандарту з професії «Оператор комп’ютерної верстки». Робота ця складна, але від змісту стандартів і швидкості їх впровадження залежить підвищення якості професійної освіти та покращення взаємодії з роботодавцями, замовниками підготовки кадрів.

Для цього 5 грудня 2013 року представники нашого навчального закладу прийняли участь на базі Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка у Всеукраїнському установчому семінарі з розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти у 2014 році, організаторами якого були департамент професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України та Інститут інноваційних технологій і змісту освіти.

Потребує докорінних змін уся система відповідальності педагогічних працівників ПТНЗ за продукт своєї праці — випуск кваліфікованих робітників та співпрацю із замовниками кадрів — соціальними партнерами. Без розуміння стратегії розвитку свого регіону, знання ситуації ринку праці — не має і бачення розвитку й навчального закладу.

Наш навчальний заклад повинен мати власну стратегію розвитку, а тому й я особисто й заступники директора повинні бути успішними менеджерами, не боятися нових проектів.

Наш напрям — європейська інтеграція, тобто підтримка стратегії впровадження Національної рамки кваліфікацій, розроблення і впровадження механізмів та критеріїв забезпечення якості професійно-технічної освіти.

На шляху до європейської інтеграції українське суспільство має постійно вчитися, здобувати й ефективно використовувати знання, впевнено конкурувати з розвиненими країнами світу. Тому, за нашої ініціативи ми можемо продовжити практику проведення низки цікавих та корисних зустрічей учнівських та педагогічних колективів професійно-технічних навчальних закладів різних країн, продовжити партнерство з поліграфічними коледжами Білорусії та м. Москви.

Наступне, важливість учнівського самоврядування у системі професійно-технічної освіти як ланки виховної роботи. Адже самоврядування — один із головних принципів діяльності учнівської спільноти. Досвід багатьох років показує, що саме учнівське самоврядування — це не лише самостійне вирішення різноманітних питань, а й самостійне виконання, проведення, планування різноманітних заходів, відповідальність за яких несуть самі учні. У нашому колективі цю роботу активно координує майстер в.н. — Юдіна М.М., а голова училищної молодіжної ради Тичина Є. пройшов курси лідерів при облдержадміністрації.

Важливою складовою оновлення змісту професійно-технічної освіти, впровадження в навчальний процес інноваційних освітніх технологій є забезпечення ПТНЗ сучасними засобами навчання, інформатизації та комп’ютеризації. Одним із основних аспектів інформатизації професійно-технічних навчальних закладів стане використання Інтернет-технологій. В минулому семестрі нами придбано за підтримки батьківського комітету цілу комп’ютерну майстерню на вул. Ленінградській, 56. Під час зимових канікул викладач Гончарова І.П. провела планові курси Інтел для наших педпрацівників та 10-ти з інших навчальних закладів. Майстром в.н. Юдіною М.В. подано на розгляд експериментальну навчальну програму як предмет за вибором, яку ми схвалюємо і рекомендуємо до впровадження. Окремої уваги заслуговує питання внесення даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), роботу цю ми розпочали з 1 вересня, але вимоги до неї постійно змінюються.

У 2014 року буде проведено Всеукраїнський фестиваль навчальних фільмів «Урок майстра». Ми також плануємо прийняти в ньому участь.
Новітні технології визначають успіх якості професійно-технічної освіти. Підготовка конкурентоспроможних на ринку праці робітників залежить від володіння ними прогресивними виробничими технологіями, вміння виконувати роботи з використанням новітніх матеріалів, інструментів, обладнання та пристроїв. На це мають працювати спільно з роботодавцями наші два навчально-практичних центри («Банк-освіта», «Поліграфічні матеріали»).

Важливим завданням на 2014 рік залишається збалансування обсягів підготовки, зайнятості та попиту в розрізі нашого регіону на робітничі кадри, збереження контингенту учнів та педагогічного персоналу. Потребує кропіткої праці ліцензування спеціальності «Діловодство», а також цілого переліку робітничих професій, термін дії ліцензії яких закінчується в 2014 р.
Окремої уваги у 2014 році заслуговуватимуть питання порядку обліку та використання державного майна в училищі, стан правової роботи в з учнями. З метою підвищення престижності робітничих професій маємо запланувати проведення виставкової діяльності та здійснювати системно профорієнтаційну роботу.

З метою підвищення якості професійного навчання, популяризації робітничих професій, удосконалення форм, методів та засобів виробничого навчання та на виконання Указу Президента України від 18 вересня 2004 року № 1102 «Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 495 «Про затвердження Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011–2015 роки», Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності наші учні прийняли участь в обласних етапах олімпіад та отримали два призових — перших місця з предметів — математика та інформатика. Також приймаємо участь в усіх обласних конкурсах комп’ютерної графіки та анімації, веб-дизайну тощо.

На сьогодні, для економічного зростання країни вкрай необхідно поглибити соціальне партнерство між училищем і роботодавцями шляхом їх участі у підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації робітників. Тому для досягнення якісних зрушень перед нами постають такі завдання:

У подальшій роботі потребує корегування, перегляд підходів до організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників, удосконалення, добір та робота із особами, зарахованими до кадрового резерву, наближення управлінських функцій керівників професійно-технічних навчальних закладів до вирішення завдань сучасної профтехосвіти.

Одним із пріоритетів роботи ДНЗ «МВПУПІТ» у 2014 році буде активне залучення соціальних партнерів, Піклувальної ради училища, батьківських комітетів — до усіх складових діяльності ПТНЗ.

Система налагодження конструктивного, взаємовигідного партнерства між училищем, роботодавцями та органами влади дозволить нам не тільки залучити додаткові ресурси для нашого розвитку, але й зробити її більш відкритою, ефективною та адекватно реагуючою на виклики сьогодення.

Наш навчальний заклад має високий потенціал для подальшого удосконалення. Усім нам разом необхідно цілеспрямовано запроваджувати нові форми роботи, що дозволить стати колективу більш гнучким, надавати учням якісну освіту та результативну освіту, а відтак — ми всі станемо конкурентоспроможними.
Запрошуємо усіх до співпраці!