Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

Педагоги новатори ДНЗ «МВПУПІТ»

У сучасній професійній освіті України відбуваються радикальні зміни, що висувають нові вимоги до особистості, випускника ПТНЗ, який буде здатним продуктивно жити та творчо діяти в нових соціокультурних умовах. Це означає, що для того щоб стати прогресивним реформатором та організатором нового, молода людина ще в процесі навчання має в собі розвивати критичне мислення, проектні погляди на майбутнє, творчість та ініціативність.

Наразі, саме сучасний викладач залишається тим стратегічним та технологічним ресурсом, який допомагає учню вирішити поставлені швидкозмінним суспільством задачі. Саме від інтелекту викладача, професіоналізму, системи його моральних цінностей залежить якість вітчизняної освіти.

В ДНЗ «МВПУПІТ» викладач та майстер виробничого навчання — головна, ключова фігура навчально-виробничого процесу. Пропонуємо Вашій увазі познайомитися з педагогами новаторами нашого навчального закладу:

Афанасьєва Олена Юріївна

Афанасьєва Олена Юріївна, викладач спецпредметів другої категорії.

У своїй діяльності широко використовує різноманітні методи активізації процесу навчання на уроках теоретичної підготовки.

Активне навчання — це запорука активізації пізнавальної активності учнів.

Професійна освіта має підтримувати принцип навчання продовж життя (long life learning) і надати учню загальну схему та структуру, як потрібно навчатись та здобувати необхідну інформацію. Активні методи навчання сприяють формуванню відповідних навичок.

Активно приймає участь у житті начального закладу. З метою розвитку співпраці з роботодавцями провела декілька інтерв’ю1 учнів з директорами видавництв (з директором типографії «Україна», директором з виробництва «Арт-прес»). Постійно приймає участь у проведенні загальноучилищних виховних заходів, конференцій.

Як класний керівник приділяє велику увагу всебічному розвитку учнів та формування у них любові до професії. З цією метою разом з майстром в/н розробили сценарій та провели свято посвяти в професію «Кухар, кондитер», що має міжпредметні зв’язки з географією (при дослідженні кухні народів світу).

Активно залучає інформаційно-комунікаційні технології в своїй роботі.

В березні проведено відкритий урок " Підприємництво — соціально-економічна основа ринкової економіки. Особливості підприємництва у галузі та тенденції його розвитку. Умови та порядок створення підприємств», що має формат відео-уроку2, та був представлений на відеозв’язку НМЦ ПТО в Дніпропетровській області.

Постійно проводить предметні тижні. Бере участь у конференціях з метою вивчення напрямків сучасних досліджень. Цього року відвідала конференцію «Поліграфічні, мультимедійні та web-технології» в м. Харкові.

Гончаров Олег Миколайович

Гончаров Олег Миколайович, викладач спецпредметів першої категорії.

Під час проведення уроків широко використовує метод проектів, особливу увагу звертає на використання нестандартних форм навчання з метою підвищення рівня мотивації учнів, заохочення вчитись. Виходячи зі специфіки викладання спецдисциплін, а також, враховуючи подальше практичне застосування отриманих знань, вмінь та навичок, вважає, що найбільш вдалою формою навчання є майстер-клас.

Як викладач кожну хвилину уроку використовує для придбання учнями нових знань, формування у них практичних навичок і умінь, проводить велику роботу по активізації розумової діяльності вихованців, втягує їх у різноманітну, цілеспрямовану діяльність. Повсякденна робота спрямована на вироблення і вдосконалення практичних навичок.

Регулярно проводить майстер-класи для викладачів інформатики та майстрів виробничого навчання на обласному рівні. Активний учасник міжнародних виставок «Сучасна освіта в Україні».

Макаренко Тетяна Михайлівна

Макаренко Тетяна Михайлівна, викладач математики вищої категорії, старший викладач.

Добре знає зміст предмета, орієнтується в нормативних документах і сучасних публікаціях за методологією предмета, що знаходить відображення у змісті урочної та позаурочної діяльності учнів. Успішно вирішує завдання формування у учнів глибоких і міцних знань, умінь і навичок практичного володіння предметом. Для її роботи характерно єдність освітніх і виховних завдань, створення сприятливих умов для виховання компетентного випускника, який впорається з багатьма проблемами, що виникли шляхом розкриття його індивідуальних можливостей, через особистісно-орієнтований підхід, що відповідає проблемі, над якою працює. Проводить велику роботу щодо прищеплювання інтересу до навчання, використовуючи для цього різні методи, залучаючи до цього різний дидактичний матеріал, технічні засоби навчання, широко використовує на уроках нові педагогічні технології: проблемне і розвиваюче навчання.

Потреби кожної дитини в успіхах пов’язані не тільки з однієї навчальної діяльністю, тому викладач залучає учнів і у позакласну роботу з предмета. Результатом такої роботи стала участь учнів:

Приймає участь в освітніх та виховних заходах навчального закладу: провела відкритий урок «Застосування лінійної алгебри та аналітичної геометрії до розв’язування прикладних задач з поліграфії»; в рамках тижня математики провела позакласний захід з використанням ігрових технологій «Математична лотерея»; узагальнила власний досвід в статті за темою «Інформаційні технології на уроках математики».

Мотайов Михайло Миколайович

Мотайов Михайло Миколайович, керівник фізичної культури, викладач другої категорії.

Особливу увагу приділяє формуванню фізичної культури учнів, веде пропаганду здорового способу життя. Регулярно проводить спортивні тижні, загальноучилищні зарядки, спортивні конкурси та змагання серед груп.

Його учні постійно приймають участь та займають призові місця у міських та обласних конкурсах, змаганнях:

Організовував відкриття 60-ї Спартакіади ПТНЗ. Приймав активну участь у суддівських бригадах обласних змагань з волейболу, баскетболу, футболу, легкої атлетики, силового триборства і гирьового спорту. Займав посаду заступника тренера при підготовці команди до чемпіонату України з волейболу.

Нудьга Віта Олександрівна

Нудьга Віта Олександрівна, майстер виробничого навчання, викладач, голова методичної комісії «Діловодство», працює над педагогічною проблемою «Активізація практично-пізнавальної діяльності учнів з використанням інтерактивних технологій навчання. Розвиток професійних компетенцій учнів в умовах особистісно зорієнтованого навчання».

Головними напрямками педагогічної діяльності є викладання теоретичних предметів професійного ділового мовлення («Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Українське ділове мовлення», «Редагування службових документів», «Стилістика ділового мовлення»). Як майстер виробничого навчання у групах з підготовки секретарів, адміністраторів, діловодів опікується розробкою та удосконаленням ситуативних практичних завдань, систематизацією професійно зорієнтованих навчальних засобів (задач, тестів, практичних посібників). У якості голови методичної комісії здійснює науковий та методичний супровід навчальних предметів професійно-теоретичного та професійно-практичного циклу: «Документаційне забезпечення управління», «Діловодство», «Архівознавство», інші.

Основна мета педагога залучити учнів до творчої професійної діяльності, розвинути в них самостійність мисленні, відповідальність за власну позицію, уміння працювати з інформаційними ресурсами та джерелами.

Нудьга В.О. постійно впроваджує нові форми, методи та прийоми навчання, які б ставили учнів у позицію активних учасників навчального процесу та формували майбутніх професіоналів. Уміло використовує проектні технології навчання, проблемно-пошукові методи, ігрові моменти, індивідуальні та групові форми роботи тощо. Протягом уроків застосовує інтерактивні технології, спрямовані на формування професійних компетенцій майбутніх фахівців.

Педагог надає перевагу особистісно-орієнтованому навчанню. Методи і прийоми, які використовуються, спонукають учнів до активної діяльності: створення яскравих наочно-образних уявлень; навчально-пізнавальні ігри; створення ситуації успіху; поштовх до пошуку альтернативних рішень; виконання творчих завдань.

Останнім часом з допомогою колег організувала та провела наступні навчальні заходи:

Нудьга В.О. є автором і розробником навчальних, навчально-методичних та навчально-практичних посібників.

Родіна Алла Олександрівна

Родіна Алла Олександрівна, викладач хімії, біології, екології вищої категорії, методист.

Під час проведення уроків впроваджує творчо-розвиваючі технології, активні та інтерактивні методи навчання, використовує метод проектів. Вміє застосовувати різні технології навчан­ня, що дає йому змогу творчо підходити до організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, обираючи в конкретних умовах технологію навчання, яка найкраще забезпечує засвоєння знань, формування умінь і навичок за мінімальних затрат зусиль і часу. Викладач застосовує інноваційні методи. Під час проведення нестандартних уроків спостерігається велика зацікавленість учнів, вони працюють із задоволенням. Реалізує міжпредметні зв’язки курсу хімії зі спецпредметами, використовує проблемно-розвиваючі та творчі технологій, створює сприятливі умови для активізації учбової діяльності учнів, що сприяє підвищенню якості навчання та допомагає випускникам в майбутньому.

Постійно приймає участь у заходах профмайстерності та проводить відкриті уроки. Має надруковані методичні розробки в журналі «Профтехосвіта». Активний учасник у вебінарах ВГ «Основа», Всеукраїнськго конкурсу на найцікавіший урок «Навчаємось цікаво!» для вчителів біології та щорічного Міжнародного конкурсу «Енергія і середовище». Створено мультимедійний навчальний проект «Альтернативні джерела енергії».

Методика власного інноваційного педагогічного досвіду «Факультативні заняття та волонтерська робота з теми: «Альтернативні джерела енергії», впровадження курсу «Основи енергоефективності» було розглянуто на засіданні НМУ ПТО у Дніпропетровській області в 2010 н.р.

Учень 1 курсу Шевченко Артем є переможцем XV Всеукраїнського конкурсу «Молодь енергетиці України 2015: відкритий конкурс молодих вчених та енергетиків».

Новак Софія Борисівна

Новак Софія Борисівна, майстер виробничого навчання, викладач спец дисциплін.

Володіє інноваційними та сучасними формами організації проведення уроків.

В 2016 році пройдена атестація з методичної проблеми «Інтеграція та оновлення змісту професійної освіти в структурі уроків виробничого навчання на прикладі підготовки майбутніх кваліфікованих робітників з професії «Кухар, кондитер». Взяла участь у науково-практичному семінарі Білоцерківського інституту безперервної освіти на тему: «ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ». Проведено 4 відкритий уроки, зі спец дисциплін та з виробничого навчання. Приймала участь в організації та проведенні майстер класів за спеціальністю «Кухар, кондитер». Проведені та організовані виховні заходи: «Суд іде»; «Посвята в кухарі»; «День мови». Разом з самоуправлінням групи № 17 знято відео ролик «Приготування пасти карбонари», Проводе активну роботу з профорієнтації та пропаганда робочих професій, зняли профорієнтаційний ролик «Звичайний день з життя учнів МВПУПІТ». Керівник гуртка «Кулінарне мистецтво».

Панова Інна Іванівна

Панова Інна Іванівна, майстер виробничого навчання, викладач спецдисциплін.

У своїй роботі керується принципом: «Суть роботи майстра виробничого навчання — в умінні допомогти застосувати наявні знання під час виконання практичної діяльності. Саме допомогти, вказати правильний шлях, водночас простимулювавши розвиток пізнавальних здібностей».

На високому рівні володіє професією, новітніми виробничими технологіями, раціональними приймами праці, сучасними методами і формами виробничого навчання. Постійно підвищує свою професійну майстерність.

У ході роботи над методичною проблемою дотримується основної меті — формувати творчій інтерес до обраної професії і розвивати технічну сміливість, винахідливість, професійні навички та уміння.

Сергієва Юлія Сергіївна

Сергієва Юлія Сергіївна, майстер виробничого навчання другої категорії, викладач спеціаліст.

Під час проведення уроків використовує сучасні інноваційні технології та ІКТ. Володіє ефективними формами організації методичної роботи. Ефективно застосовує теоретичні та професійні знання у практичній діяльності.

Керівник гуртка «Дипломатичний протокол». Є координатором Дозвільного сектору учнівського самоврядування. Приймає активну участь в організації профорієнтаційної роботи, агітбригади та художній самодіяльності. Приймала участь у створенні відеороликів «Уяви собі толерантність», «Моя Україна — прекрасна і незалежна» та інші.

Накопичений досвід презентує у вигляді відкритих уроків та масових виховних заходах, а саме: виховні заходи — «До 75-річчя ПТО», «Пам’ятай Крути», відкриті уроки — «Використання англійської мови для підвищення кваліфікації робітників при вивченні професії „Оператор комп’ютерного набору“», «Письмові звернення громадян», «Битва операторів».

В 2016 році отримала сертифікат учасника психологічного тренінгу «Особливості впровадження програми профілактики конфліктів та правопорушень серед учнівської молоді «Будуймо майбутнє разом» у рамках проекту ВГЦ «Волонтер».

Юдіна Марія Василівна

Юдіна Марія Василівна, майстер виробничого навчання першої категорії, викладач другої категорії.

Під час проведення уроків використовує коуч-технології, метод проектів та інші сучасні інноваційні технології. Володіє ефективними формами організації методичної роботи. Ефективно застосовує теоретичні та професійні знання у практичній діяльності.

Керівник гуртка «Дизайнер-універсал». Є координатором Медіа-сектору учнівського самоврядування. Її учні є постійними призерами фахових конкурсів. У 2016 році учениці з її групи зайняли призові місця в обласних конкурсах «Комп’ютерна графіка» (Борис І., ІІІ місце), «Макетування та верстка» (номінація «Фото» ­- Борис І., Нестеренко Я., І місце), «Офісне програмування» (Борис І., І місце).

Регулярно проводить майстер-класи з досвіду роботи на обласному рівні. Є автором методичних рекомендацій «Правила оформлення та проведення презентації», «Створення інтерактивних засобів навчання». узагальнила власний досвід в статті за темою Брала участь в І Міжнародній науково-технічній конференції «Поліграфічні, мультимедійні та web-технології» (м. Харків, 2016 р.).