Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

Метод комісії

Методична робота у ДНЗ «МВПУПІТ» організовується і проводиться відповідно моделі системи та схеми структури. Структура методичної роботи складається із взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів, які відповідають цілям і завданням, що стоять перед професійно — технічним навчальним закладом та втілюється у різних формах, методах і засобах. В училищі здійснюється колективна та індивідуальна методична робота. Визначення змісту, форм і методів роботи методичних комісій залежить від конкретних умов роботи ДНЗ «МВПУПІТ» та здійснюється з урахуванням індивідуальних можливостей педагогічних працівників. План роботи методичних комісій розробляється на навчальний рік за результатами попередньої діяльності педагогічного колективу та на основі аналізу підсумків діагностичного вивчення професійної компетентності педагогічних працівників.

Методичні комісії — це основний масовий методичний орган, діяльність якого безпосередньо впливає на підвищення якості навчання і виховання учнів, ефективність застосування сучасних форм і методів навчання, сприяє професійному росту і методичній майстерності педагогічних працівників, впровадженню досягнень педагогічної науки і кращого досвіду в навчально-виховний процес.

Основним призначенням методичних комісій є:

Методичні комісії

Друкарське виробництво

Голова комісії

Безродна Тетяна Петрівна, викладач спецдисциплін, педагогічне звання – викладач методист

Члени комісії:

Проблемна тема комісії «Друкарське виробництво» — індивідуалізація та диференціація навчання, як засіб реалізації потенційних можливостей учнів.

Методична комісія «Друкарське виробництво» здійснює підготовку фахівців за професіями:

Головним завданням методичної комісії є: реалізація авторської моделі підготовки майбутніх поліграфістів на основі використання інноваційних виробничих технологій.

Діяльність педагогічного колективу методичної комісії зосереджена на:

Викладачами систематично розробляються навчально-методичні та електронні посібники, дидактичні матеріали з предметів професійно-теоретичного та професійно-практичних циклів підготовки. Для якісної підготовки фахівців за професіями та спеціальністю створені сучасні кабінети, майстерні, лабораторії. Одним із найбільш сучасних кабінетів фахової підготовки є навчально-практичний центр «Поліграфічні матеріали».

Зміст і спрямування діяльності методичної комісії визначається саме впровадженням нового змісту навчання (авторський курс «Інноваційні виробничі технології на сучасному поліграфічному підприємстві»), здійсненні системного професійного аналізу сучасних поліграфічних виробництв, забезпеченні належного взаємозв’язку змістової і процесуальної сторін навчання, формування в учнів єдності професійних і загальноосвітніх якостей.

Стратегічний вектор у підготовці кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів — формування у них стратегічних умінь спрямованих на інтегративну діяльність, здатності до самостійного вибору цілі і діяльності. Здійснювати опосередкований вплив на учня, враховуючи особливості його психологічної структури, захоплювати процесом пізнання, пошуку, дослідженням соціально й особистісно значущих проблем.

Комп’ютерна обробка

Голова комісії

Баранець Олена Василівна, викладач спецдисциплін, педагогічне звання – старший викладач

Члени комісії:

Проблемна тема комісії «Комп’ютерна обробка» — інтенсифікація теоретичного та виробничого навчання, як засіб реалізації потенційних можливостей учнів ПТНЗ.

Методична комісія «Друкарське виробництво» здійснює підготовку фахівців за професіями:

Головним завданням методичної комісії є: формування у майбутніх фахівців видавничо-поліграфічної галузі компетенцій, що ґрунтуються на знаннях та навичках з п’яти основних галузей: системотехніки, отримання зображення, верстання, електронного чи графічного виводу, технічного обслуговування.

Діяльність педагогічного колективу методичної комісії зосереджена на:

Викладачами систематично розробляються навчально-методичні та електронні посібники, дидактичні матеріали з предметів професійно-теоретичного та професійно-практичних циклів підготовки. Для якісної підготовки фахівців за професіями та спеціальністю створені сучасні кабінети, майстерні, лабораторії. Одним із найбільш сучасних кабінетів фахової підготовки є кабінет видавничих систем.

Стратегічний вектор у підготовці кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів — побудова системи знань, необхідної для здобуття основ фундаментальної професійної діяльності, вдосконалення системи знань про діяльність, її цілі, способи, засоби й умови; пошук можливостей підвищення рівня знань про діяльність; пошук можливостей використання теоретичних знань у практичній діяльності безпосередньо у процесі навчання (засобом ЛПР).

Діловодство

Голова комісії

Нудьга Віта Олександрівна, майстер виробничого навчання, викладач спецдисциплін, педагогічне звання – старший викладач

Члени комісії:

Проблемна тема комісії «Діловодство» — комплексне методичне забезпечення уроку теоретичного та виробничого навчання та його ефективне використання на різних етапах уроку.

Методична комісія «Діловодство» здійснює підготовку фахівців за професіями:

Головним завданням методичної комісії є: якісне забезпечення процесу фахової підготовки майбутніх працівників у сфері документування управлінської діяльності; системне вивчення нових технологічних процесів в організації роботи зі службовими документами; впровадження ефективних форм та методів навчання; застосування інноваційних освітніх технологій; широке застосування сучасних технічних засобів навчання; вивчення пропаганда передового педагогічного досвіду; підвищення мотивації учнів ПТНЗ до оволодіння обраною спеціалізацією.

Діяльність педагогічного колективу методичної комісії зосереджена на:

Викладачами систематично розробляються навчально-методичні та електронні посібники, дидактичні матеріали з предметів: «Інформаційні технології», «Основи галузевої економіки і підприємництва», «Основи правових знань», «Документаційне забезпечення управління», «Комп’ютерні технології», «Організаційна техніка офісу», «Основи редагування службових документів», «Українське ділове мовлення», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Психологія ділових відносин», «Професійна етика», «Охорона праці», «Планування, організація і технологія управління персоналом підприємства», «Організація обслуговування відвідувачів», «Основи рекламного маркетингу і дизайну», «Основи професійної етики і естетики», «Психологія роботи з людьми»; та з дисциплін за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»: «Історія України», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Культурологія», «Основи філософських знань», «Економічні теорії», «Основи правознавства», «Соціологія», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Безпека життєдіяльності», «Вища математика», «Основи екології», «Обчислювальна техніка та програмування», «Організаційна техніка», «Економіка, планування та організація діяльності підприємства», «Комп’ютерна графіка», «Діловодство», «Основи менеджменту та маркетингу», «Спеціальні системи документування (Діловий документ)», «Документознавство», «Інформаційне забезпечення управління», «Інформаційні системи і мережі», «Системи управління базами даних (СУБД)», «Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів», «Професійна етика», «Архівознавство», «Психологія ділового спілкування», «Технічне редагування».

Для якісної підготовки фахівців за професіями та спеціальністю створені сучасні кабінети, майстерні, лабораторії.

Важливим завданням системи професійно-технічної освіти є підвищення ефективності підготовки висококваліфікованих робітничих кадрів. Вагому роль у цьому відіграють конкурси фахової майстерності, які проводиться серед учнів навчальних груп. Набуті знання та творчий підхід до оволодіння майбутньою професією учні щорічно демонструють у конкурсах фахової майстерності, які присвячуються календарним професійним святам.

Для формування творчої активності майбутнього кваліфікованого робітника, розвитку його професійних пізнавальних інтересів, здібностей, уміння працювати в колективі має помітне значення використання різних форм і методів навчання та виховання.

Зміст і спрямування діяльності методичної комісії визначається навчальними планами і програмами, новаторськими ідеями, впровадженням інноваційних педагогічних і виробничих технологій у навчальний процес. Робота методичної комісії — це спільна діяльність всіх викладачів та майстрів, досвідчених та молодих спеціалістів. Тому результат одного з них — це результат колективний, який обговорюється, корегується, ускладнюється та доповнюється. Тільки творчий пошук забезпечує продуктивну педагогічну діяльність викладача чи майстра виробничого навчання закладу.

Головне завдання у підготовці кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів — виховання у них високої відповідальності, організованості, креативності, творчого ставлення до праці.

Побутове обслуговування

Голова комісії

Панова Інна Іванівна, викладач спецдисциплін, майстер виробничого навчання

Члени комісії:

Проблемна тема комісії «Побутове обслуговування» — формування професійних компетенцій учнів шляхом впровадження виробничих інновацій кулінарної справи в навчально-виробничий процес.

Методична комісія «Побутове обслуговування» здійснює підготовку фахівців за професіями:

Головним завданням методичної комісії є: підвищення рівня професійної майстерності та розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників, формування засобами навчальних предметів ключових компетенцій, творчої самореалізації особистості.

Робота методичної комісії спланована і направлена на покращення стану навчально-виробничого процесу під час підготовки кухарів-кондитерів, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду, удосконалення комплексно-методичного забезпечення предметів та професій. На засіданні методичних комісій розглядаються та узагальнюються різнопланові методичні питання. Значна робота проводиться щодо застосування комп’ютерних технологій в процесі підготовки фахівців. Вивчається, узагальнюється та розповсюджується передовий педагогічний досвід педагогічних працівників з питань інновацій в методиках навчання. Згідно цих напрямків впродовж навчального року проводяться відкриті уроки, заходи, конкурси професійної майстерності та предметні олімпіади.

Уроки проводяться з використанням мультимедійних засобів, розробляються авторські сценарії відкритих уроків і виховних заходів.

Планування і робота методичної комісії «Побутове обслуговування» підпорядковується визначеній методичній проблемі навчального закладу. Форми її вирішення обрані різні. Основне їх завдання — це поєднання освітнього процесу, виробничого навчання та їх методичного забезпечення з метою вирішення проблеми ступеневого навчання молоді з подальшим моніторингом результатів взаємодії на всіх рівнях та етапах.

Ефективно в роботі використовуються авторські електронні навчально-методичні комплекси «Технологія приготування їжі з основами товарознавства», «Технологія приготування борошняних кондитерських виробів з основами товарознавства», «Устаткування підприємств харчування», «Організація виробництва та обслуговування», «Малювання та ліплення».

У роботі комісії значна увага приділяється роботі з обдарованими учнями, розробляються плани індивідуальної роботи та консультування. Також членами методичної комісії приділяється велика увага і відстаючим учням, проводяться індивідуальні заняття як теоретичного курсу, так і з виробничого навчання.

Всі випускники даного напрямку підготовки завжди влаштовуються на виробничу практику на кращі підприємства громадського харчування.

Природничо-математичного напрямку

Голова комісії

Родіна Ала Олександрівна, викладач хімії та біології, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Члени комісії:

Проблемна тема комісії «Природничо-математичних дисциплін» — формування пізнавальної діяльності учнів на різних етапах навчання, впровадження кейс-технологій та ІКТ;

Система методичної роботи методичної комісії природничо-математичних дисциплін у навчальному році включає таку діяльність: аналітичну, діагностичну, наукову, дослідницьку.

Працюючи над означеною проблемою, викладачі методичної комісії прагнуть поєднати свій педагогічний досвід з використанням сучасних інноваційних технологій навчання. Поряд з традиційними уроками проводяться уроки з комп’ютерною підтримкою, з використанням ППЗ, інтегровані та нестандартні уроки, уроки з використанням таких навчальних технологій як «Проектна технологія», «Кооперативне навчання», «Навчання з використанням кайдзен-технологій», «Технологія ситуаційного навчання», «Навчаючись учусь», «Творча лабораторія», «Робота в мікрогрупах», «Мозковий штурм» і т.д. Проводяться різні позаурочні заходи, предметні тижні, викладачі обмінюються досвідом, обговорюють новинки у педагогічній пресі, презентують свої розробки та методичні надбання на педагогічних читаннях та під час проведення відкритих уроків.

Працюючи над методичною проблемою, викладачі методичної комісії розробляють змістове наповнення заходів та розробок:

Члени методичної комісії постійно приймають участь у Всеукраїнських конкурсах:

Викладачі методичної комісії друкують методичні розробки в журналі «Профтехосвіта»:

Суспільно-гуманітраного напрямку

Голова комісії

Єлова Галина Іванівна, викладач української мови і літератури, світової літератури, викладач вищої категорії, старший викладач

Члени комісії:

Проблемна тема комісії «суспільно-гуманітарних дисциплін» — методичне забезпечення гуманітарних дисциплін, комплексне використання дидактичного матеріалу, як засобу управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів на різних етапах уроку;

Методична комісія об’єднує викладачів суспільних та гуманітарних дисциплін та є колективом однодумців, які мають значний інтелектуальний потенціал, досвід викладання та високий рівень професіоналізму.
Основними напрямками роботи та завданнями методичної комісії є:

Діяльність методичної комісії багатопланова, різноманітна за змістом, напрямами і формами. Основна увага зосереджена на вирішенні найбільш актуальних проблем навчально-виховного процесу навчального закладу.

Працюючи над методичною проблемою викладачі методичної комісії розробляють інтерактивні електронні комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін що викладаються: «Світова література», «Українська література», «Українська мова», «Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням», «Художня культура», «Історія України», «Всесвітня історія», «Правознавство». Впроваджують у навчальний процес активні форми роботи: лекції-конференції, рольові та ділові ігри; інтерактивні методи навчання: мікрофон, мозковий штурм, проблемно-пошуковий метод, дискусію, роботу в малих групах, презентації тощо.

В процесі роботи постійно вдосконалюється методика проведення уроків, лекційних, семінарських та практичних занять, інтегрованих занять; організації гурткової роботи, самостійної та консультативної роботи; застосовуються особистісно-орієнтований підхід в процесі викладання, інформаційні технології.

Викладачі комісії беруть участь у семінарах, нарадах, «круглих столах», виступах на педрадах, педагогічних читаннях, конференціях, постійно поповнюють скарбницю наукових та методичних розробок.

Центром методичного забезпечення навчальних дисциплін та виховних заходів є кабінети правознавства, історії, світової літератури, української мови та літератури, іноземної мови.

Кожного навчального року проводиться тиждень методичної комісії суспільно-гуманітарних дисциплін, який має науково-дослідницьку та просвітницьку складові. Викладачі комісії орієнтують учнів на високу активність у позаурочній діяльності: конкурсах, олімпіадах, проектах, гуртках, тематичних заходах.

Класних керівників

Голова комісії

Афанасьєва Олена Юріївна, викладач циклу загальноосвітніх та спеціальних дисциплін

У роботі методичної комісії задіяні усі категорії педагогічних працівників: викладачі, майстри виробничого навчання, вихователі гуртожитку, бібліотекар, практичний психолог та інші.

Методична комісія організовує та проводить свою роботу на підставі Орієнтовного положення про організацію виховної роботи в ПТНЗ (затвердженого наказом МОН України від 16.04.2002 р. № 257) та Положення про роботу класних (затверджене протоколом педради ДНЗ «МВПУПІТ» від 30.09.2014 № 2)

Загальноучилищна тема виховної роботи: активізація соціального розвитку майбутнього висококваліфікованого робітника в професійно-технічному навчальному закладі шляхом включення його в різні форми учнівського самоврядування. Впровадження технологій толерантності.

Проблема, над якою працюють викладачі методичної комісії: «Всебічний розвиток особистості учня. Реалізація Концепції громадянського виховання в сучасних умовах. Виховання ціннісного ставлення до себе та інших людей. Формування творчої працелюбної особистості».

Основні завдання методичної комісії класних керівників:

 1. Організація самоврядування в навчальних групах.
 2. Удосконалення системи виховної роботи через розвиток класних колективів.
 3. Зміцнення здоров’я та прищеплення навичок здорового способу життя.
 4. Формування навичок поведінки за статутом училища.
 5. Попередження правопорушень.
 6. Співпраця з батьками та батьківським комітетом училища.
 7. Психологічні аспекти готовності випускника ПТНЗ до соціально-професійної адаптації.
 8. Утвердження загальнолюдських цінностей, громадянського виховання учнів, розвиток духовної культури
 9. Підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки.
 10. Озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням щодо форм і методів роботи.
 11. Координація планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних керівників.
 12. Вивчення, узагальнення та використання прогресивного педагогічного досвіду роботи класних керівників.

Функції методичного об’єднання класних керівників:

 1. Планувати та постійно коригувати принципи виховання та адаптації учнів до умов виробництва.
 2. Організувати колективне планування й колективний аналіз діяльності класних керівників.
 3. Координувати виховну діяльність класних керівників та організувати їхню взаємодію у педагогічному процесі.
 4. Вивчати та узгоджувати принципи виховання учнів.
 5. Організовувати вивчення та застосування класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи.
 6. Здійснювати обговорення соціально-педагогічних програм класних керівників.
 7. Оцінювати роботу членів комісії, подавати адміністрації училища інформацію щодо заохочення найкращих класних керівників.

Система роботи методичної комісії класних керівників включає таку діяльність:

Зміст і спрямування діяльності методичної комісії визначається активним проведенням відкритих виховних заходів, в конкурсах творчої самодіяльності, в училищних конкурсах «Краща група», «Учень року». Учні відвідують школу лідерів учнівського самоврядування, постійно здійснюють волонтерську діяльність.

Членами методичної комісії планується подальша робота щодо розвитку творчості в колективі, пошук нових ідей у виховній роботі, а також її адаптація до вимог сучасності.