Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

Методична робота

Віртуальна кафедра МВПУПІТ

Експериментальна робота

Концепція інноваційного розвитку ДНЗ «МВПУПІТ» як одна із змістових складових інноваційного середовища визначає місію, «філософію існування» ПТНЗ. З метою приведення професійної освіти до вимог часу в училищі здійснюються активні пошуки теоретичних засад і практичних рішень на основі нової гуманістично-інноваційної, практико-зорієнтованої парадигми. Відтак інноваційна, дослідно-експериментальна стратегія ПТНЗ стає фундаментальною базою діяльності та розвитку, яка об’єднує в цілісну систему традиції, здобутки освітніх реформ та прогресивний досвід сучасних педагогічних працівників

Метод комісії

Методичні комісії — це основний масовий методичний орган, діяльність якого безпосередньо впливає на підвищення якості навчання і виховання учнів, ефективність застосування сучасних форм і методів навчання, сприяє професійному росту і методичній майстерності педагогічних працівників, впровадженню досягнень педагогічної науки і кращого досвіду в навчально-виховний процес.

Організаційні засади

На сучасному етапі розвиту системи професійно-технічної освіти основна мета методичної роботи — це створення умов для самореалізації педагогічного працівника, розвитку його основних компетентностей: виховних, комунікативних, організаторських, дослідницьких, проектувальних та конструктивних. Провідними принципами методичної роботи є диференціація, неперервність та адресність. Центром, який здійснює методичну роботу в ДНЗ «МВПУПІТ» є педагогічний кабінет. Діяльність педагогічного кабінету орієнтована на створення сучасного методичного продукту, надання освітніх послуг у вирішенні проблем підвищення кваліфікації в між курсовий період. Організація роботи методичної служби базується на Концепції науково-методичної роботи.

Нормативна документація

Останні десятиріччя значно підвищилися вимоги до професійно-технічної освіти як рівноправного інституту в загальній системі освіти, відповідно до чого постало питання щодо переосмислення стратегічних питань оновлення або реформування діяльності ПТНЗ. Організаційно-правові засади науково-методичної діяльності ПТНЗ визначаються головним чином законами України, положеннями та іншими нормативними документами. Поряд з цим, навчально-виробничий процес в ПТНЗ здійснюється відповідно до вимог державних стандартів ПТО з конкретних робітничих професій, нормативно-правових актів, навчально-методичних документів розроблених кожним ПТНЗ відповідно до усталених умов навчання.

Педагоги новатори

У сучасній професійній освіті України відбуваються радикальні зміни, що висувають нові вимоги до особистості, випускника ПТНЗ, який буде здатним продуктивно жити та творчо діяти в нових соціокультурних умовах. Це означає, що для того щоб стати прогресивним реформатором та організатором нового, молода людина ще в процесі навчання має в собі розвивати критичне мислення, проектні погляди на майбутнє, творчість та ініціативність.

Підвищення кваліфікації педагогів